Είστε εδώ

Νούσιας Κύρος, «Διήγημα. Λουκρέτσια», Μορφές, τχ. 4-5 (Ιούνιος-Ιούλιος 1936), σ. 127-131