Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Χρονικά. Διαλέξεις», Μορφές, τχ. 3 (Μάιος 1936), σ. 106