Είστε εδώ

Δεσποινιάδης Θ., «Μ' ένα σου δάκρυ», Μορφές, τχ. 1 (Μάρτιος 1936), σ. 5