Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Γιατί βγαίνουν οι Μορφές», Μορφές, τχ. 1 (Μάρτιος 1936), σ. 1-2