Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Τα βιβλία. [Σχόλια για την παρουσία βιβλιοκρισιών στο περιοδικό]», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 17-18 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1961), σ. 214