Είστε εδώ

Κ, «[Σημείωμα για τον Karl Shapiro]», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 16 (Ιούλιος-Αύγουστος 1961), σ. 143