Είστε εδώ

Roudaut Jean, «Το έργο του M. Butor και η πραγματικότητα», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 15 (Μάιος-Ιούνιος 1961), σ. 81-88