Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Θέματα. Αφορμές...», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 13-14 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1961), σ. 52-55