Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Θέματα. [Κείμενο για τον σοβιετικό κινηματογράφο]», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 13-14 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1961), σ. 55-56