Είστε εδώ

Βακαλό Ελένη, «Θέματα. Ανταποκρίσεις του πρωτογονικού στη σύγχρονη τέχνη», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 13-14 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1961), σ. 45-49