Είστε εδώ

Βακαλό Ελένη, «Θέματα. Η ευθύνη στην τέχνη», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 226-228