Είστε εδώ

Βακαλό Ελένη, «Θέματα. Γ. Μπουζιάνης», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 6 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1959), σ. 244-245