Είστε εδώ

Ask Elaine, «Στην κλινική», Κόσκινο, τχ. 2 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1975), σ. 55