Είστε εδώ

Αδάμου Ευαγγελία, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Χρήστος Κλαίρης, Λειτουργική Γλωσσολογία, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα», Φιλόλογος, τχ. 132 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008), σ. 305-306