Είστε εδώ

Λανάρης Εμμανουήλ, «Ο φιλόσοφος τε και ο φιλόλογος», Φιλόλογος, τχ. 132 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008), σ. 235-253