Είστε εδώ

Λαχάς Κώστας, «Εις οσμήν ευωδίας πνευματικής», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 419-420