Είστε εδώ

Λαχάς Κώστας, «Μετείκασμα μεταίσθημα (απόσπασμα)», Φιλόλογος, τχ. 104 (Καλοκαίρι 2001), σ. 196-203