Είστε εδώ

Νικολαΐδου Σοφία, «Τα σχολικά εγχειρίδια της Ιλιάδας και της Οδύσσειας στην Α΄ και Β΄ τάξη του Γυμνασίου», Φιλόλογος, τχ. 83 (Άνοιξη 1996), σ. 18-34