Είστε εδώ

Κουτσιβίτης Βασίλειος Γ., «Η θεωρία της μετάφρασης στην Ελλάδα», Φιλόλογος, τχ. 70 (Χειμώνας 1992), σ. 289-300