Είστε εδώ

Σαμαρά Ζωή, «Αισθητική του ατελούς: Συμβολή στη σημειωτική του θεατρικού κειμένου», Φιλόλογος, τχ. 56 (Καλοκαίρι 1989), σ. 93-113