Είστε εδώ

Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη, «Συγκριτική λογοτεχνία», Φιλόλογος, τχ. 25 (Σεπτέμβριος 1981), σ. 409-425