Είστε εδώ

Βοκοτόπουλος Παναγιώτης Λ., «Στυλιανός Πελεκανίδης», Φιλόλογος, τχ. 23 (Ιανουάριος 1981), σ. 309-310