Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. …Και για τις πολιτιστικές δραστηριότητες», Φιλόλογος, τχ. 13 (Μάρτιος 1978), σ. 246-247