Είστε εδώ

Τυμπανίδης Αντώνης, «Τί ωφελήση άνθρωπον εάν κερδίση τον κόσμον όλον και ζημιωθή την ψυχήν αυτού; Ή τί να δώση άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού; », Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 151-152