Είστε εδώ

Θρακική Εταιρεία, «Μουσείο καλαθοπλεκτικής των Ρωμά», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 213-214