Είστε εδώ

Λαδιά Ελένη, «Μικρό ενύπνιο ή το όνομα του Θεού», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 59-62