Είστε εδώ

Παπαθανασίου Λένα, «Οκτώ ποιήματα», Εταιρία, τχ. 38-39 (Δεκέμβριος 2004), σ. 97-100