Είστε εδώ

Σαρβάνη Δότα, «Οι λέξεις», Εταιρία, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1999), σ. 44