Είστε εδώ

Καραμπατάκη Ντίνα, «Φούρνοι. Λογοτεχνίας αρτοπαρασκευάσματα τινά», Εταιρία, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1999), σ. 34-35