Είστε εδώ

Βότσης Πέτρος, «Το γουμάρι το ντέντο-Βάνε», Εταιρία, τχ. 24-25 (Δεκέμβριος 1996), σ. 56-61