Είστε εδώ

Ομάρη Ντονίκα, «Αλβανικά παραμύθια. Η σγουροπλέξουδη», Εταιρία, τχ. 24-25 (Δεκέμβριος 1996), σ. 23-25