Είστε εδώ

Αλεξίδης Σπύρος, «Μικρό ιστορικό της ιστορικής φωτογραφίας του εξωφύλλου», Εταιρία, τχ. 23 (Μάιος 1996), σ. 57