Είστε εδώ

Αλεξίδης Σπύρος, «Αφήστε τις σκιές…», Εταιρία, τχ. 23 (Μάιος 1996), σ. 56