Είστε εδώ

«Χρήστος Ν. Κάπος», Εταιρία, τχ. 20-21 (Αύγουστος 1995), σ. 251-252