Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Πολιτιστικά ολιγοπώλια», Εταιρία, τχ. 12 (Φεβρουάριος 1993), σ. 1-2