Είστε εδώ

«Η εβδομάδα του καθηγητή. Πρόγραμμα εκδηλώσεων», Εταιρία, τχ. 8-9 (Δεκέμβριος 1991), σ. 76-77