Είστε εδώ

Σουλιώτης Μίμης, «Παρατηρήσεις στη συνέντευξη», Εταιρία, τχ. 8-9 (Δεκέμβριος 1991), σ. 34-35