Είστε εδώ

Κούφης Παύλος, «Το Διδασκαλείο Φλώρινας (1926-1934)», Εταιρία, τχ. 8-9 (Δεκέμβριος 1991), σ. 17-27