Είστε εδώ

Αλεξίδης Σπύρος, «Κώστας Δαγκίτσης (Μικρή τιμητική αναφορά)», Εταιρία, τχ. 4-5 (Φεβρουάριος 1990), σ. 16