Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η πρώτη χρονιά της δράσης μας (Μάιος 1987-Καλοκαίρι 1988)», Εταιρία, τχ. 1 (Οκτώβριος 1989), σ. 2