Είστε εδώ

Stiller Niκlas, «Ένα requiem», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 227-236