Διδασκαλία της ελληνικής
ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στο Εξωτερικό και στην Ελλάδα

ΔιαδρομέςΤο πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» αφορά μαθήματα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση/κατάρτιση/επιμόρφωση διδασκόντων την ελληνική σε παιδιά και σε ενηλίκους στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.


Γενικές πληροφορίες

Οι «Διαδρομές» απευθύνονται στους διδάσκοντες την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα (Γ2) που επιθυμούν να επιμορφωθούν εντός ή/και εκτός Ελλάδος, ενώ με βάση τις οικείες νομοθετικές ρυθμίσεις το πρόγραμμα οδηγεί (υπό όρους) στην αναγνώριση της διδακτικής επάρκειας των διδασκόντων την ελληνική ως Γ2 στο εξωτερικό, όπως ορίζεται στην απόφαση για τη Διατήρηση αναγνωρισμένων Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας (ΦΕΚ. 1430, Τεύχος Β’, 30/4/2012), καθώς και στην απόφαση για την αναγνώριση των «Διαδρομών» (ΦΕΚ 862, Τεύχος Β’, 8/4/2014). Για την Ελλάδα, το πρόγραμμα αποτελεί αναγνωρισμένο πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης (450 ωρών) και η επιτυχής συμμετοχή σε αυτό επάγεται τη δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικής εξειδίκευσης για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Στόχοι του προγράμματος

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση απαραίτητων γνώσεων για την ανάπτυξη της διδακτικής ικανότητας των διδασκόντων την Ελληνική ως Γ2, καθώς και η εκπαίδευσή τους στη διδακτική μεθοδολογία σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας και για όλες τις ηλικίες. Για τον σκοπό αυτό στο πρόγραμμα συνεργάζονται και συνεισφέρουν αξιόλογοι και έμπειροι γλωσσολόγοι με εξειδίκευση στην εφαρμοσμένη ή/και στη θεωρητική γλωσσολογία, φιλόλογοι, παιδαγωγοί και ειδικοί εφαρμογών πληροφορικής. Στο πρόγραμμα διδάσκουν ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες του ΚΕΓ που επιμορφώνουν τους συμμετέχοντες σε σημαντικούς τομείς της διδασκαλίας της ελληνικής ως Γ2.

Επιπλέον, οι «Διαδρομές» στοχεύουν στην εξειδικευμένη επαγγελματική επιμόρφωση στη βάση των κύριων ζητούμενων της διδασκαλίας της ελληνικής ως Γ2 και των ΤΠΕ στον χώρο της γλωσσικής διδασκαλίας, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των διδασκόντων, καθώς και στη δημιουργία νέας γνώσης.

Ενότητες του προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου από απόσταση και αποτελείται από οκτώ ενότητες, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων βιντεοδιαλέξεις και webinars. Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει από 3 ως 4 κεφάλαια. Οι εκπαιδευόμενοι/ες οφείλουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς και τις οκτώ ενότητες. Οι ενότητες του προγράμματος (όπως αποτυπώνονται και στην οικεία υπουργική απόφαση) είναι οι ακόλουθες:

EN1. Σχεδιασμός μαθήματος, διαχείριση τάξης και διδασκαλία τεσσάρων δεξιοτήτων

Η ενότητα αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια που αφορούν θέματα σχετικά με τη γλωσσική διδασκαλία. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά τα αναλυτικά προγράμματα, την ανάλυση αναγκών και τον σχεδιασμό μαθήματος. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά μια σειρά από θέματα που αφορούν τη διαχείριση τάξης όπως είναι η διάταξη των θέσεων στην τάξη, η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, η διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη και η διαχείριση του χρόνου μέσα στην τάξη. Το τρίτο και το τέταρτο κεφάλαιο αφορούν την κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου αντίστοιχα αναλύοντας μια σειρά από θέματα όπως είναι τα χαρακτηριστικά των δεξιοτήτων καθώς και οι στρατηγικές και οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται.


EN2. Διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς

Η ενότητα αυτή αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο επιχειρείται μια σύντομη αναδρομή στις διδακτικές προσεγγίσεις και μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί με στόχο να παρατηρήσουμε τη θέση που έχουν η γραμματική, το λεξιλόγιο και η προφορά σε αυτές και τον τρόπο που προτείνει η κάθε προσέγγιση για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται μερικές από τις κυριότερες κατηγορίες των διδακτικών δραστηριοτήτων. Κύριος στόχος του πρώτου κεφαλαίου είναι να δομηθεί το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο έτσι ώστε οι διδασκόμενοι να είναι σε θέση να γνωρίζουν ποιες επιλογές μπορούν να έχουν στο μάθημά τους, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των επιλογών αυτών και την προσδοκώμενη αποτελεσματικότητά τους στην τάξη. Έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν συνειδητά τις επιλογές τους για το μάθημά τους. Τα κεφάλαια 2, 3 και 4 παρουσιάζουν τη διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς αντίστοιχα δίνοντας έμφαση τόσο σε σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο όσο και σε διδακτικές προτάσεις για τη διδασκαλία τους.


EN3. Γλωσσική Διδασκαλία σε παιδιά

Η ενότητα αποτελείται από 3 κεφάλαια στα οποία παρουσιάζονται ο τρόπος εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικία καθώς και η διδακτική προσέγγιση που πρέπει να ακολουθηθεί. Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 1 αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας που οδηγεί στην καταγραφή των ιδιαίτερων μαθησιακών χαρακτηριστικών των μικρών μαθητών και στη συνέχεια παρουσιάζεται η διδακτική μέθοδος που είναι σκόπιμο να υιοθετηθεί με βάση τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι μικροί μαθητές.

Στο κεφάλαιο 2 δημιουργείται το απαραίτητο διδακτικό και μαθησιακό πλαίσιο που είναι απαραίτητο για τη διδασκαλία σε μικρούς μαθητές, ώστε η διδακτική προσέγγιση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μικρών μαθητών, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην υιοθέτηση συγκεκριμένων πρακτικών όπως είναι τα παραμύθια, τα τραγούδια, τα παιχνίδια, και τα θεατρικά παιχνίδια.

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται τρόποι αξιολόγησης του διδακτικού εγχειριδίου που υιοθετείται στη διδακτική πρακτική γενικότερα αλλά και ειδικότερα στην τάξη που αποτελείται από μικρές ηλικίες. Επίσης, αναπτύσσονται συγκεκριμένα κριτήρια που είναι συνδεμένα με τον τρόπο που μαθαίνουν οι μικροί μαθητές και που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όταν γίνεται η επιλογή ενός συγκεκριμένου εγχειριδίου και έχουν σχέση με τον ίδιο τον μαθητή, τον δάσκαλο, τη μεθοδολογική προσέγγιση αλλά και με το ίδιο το υλικό. Σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα μαθησιακό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, ώστε να διατηρηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον για μάθηση, η δημιουργία διδακτικού υλικού κρίνεται αναγκαία και στο κεφάλαιο παρουσιάζονται τρόποι δημιουργίας του.


EN4. Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών

Στο πρώτο κεφάλαιο της ενότητας δίνεται ο ορισμός της έννοιας «αξιολόγηση», αιτιολογείται η σκοπιμότητά της κατά την εκμάθηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας και παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια καλά δομημένη γλωσσική δοκιμασία. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις κατηγορίες των διαφόρων ειδών γλωσσικών δοκιμασιών (κατατακτήριες, διαγνωστικές κ.ά.) αλλά και στη δυνατότητα χρήσης τους. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στάδια ανάπτυξης μιας σωστά δομημένης γλωσσικής δοκιμασίας όπως και οι πλέον διαδεδομένες τεχνικές αξιολόγησης, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο της ενότητας γίνεται λόγος για την αξιολόγηση τόσο των προσληπτικών (κατανόηση προφορικού και κατανόηση γραπτού λόγου) όσο και των παραγωγικών γλωσσικών δεξιοτήτων (παραγωγή προφορικού και παραγωγή γραπτού λόγου), όπως και για τα εργαλεία —ηλεκτρονικά και μη— που παρέχονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για την κατασκευή της εκάστοτε γλωσσικής δοκιμασίας. Η ενότητα ολοκληρώνεται με το πέμπτο κεφάλαιο, στο οποίο γίνεται αναφορά στις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης κατά την εκμάθηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας και παρουσιάζονται δύο από τις πλέον διαδεδομένες, όπως είναι το πορτφόλιο (ο φάκελος γλωσσομάθειας) και η μέθοδος πρότζεκτ.


EN5. Διδασκαλία ξένης γλώσσας μέσω Η/Υ (Computer Assisted Language Learning)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τρόποι ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στη γλωσσική τάξη. Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας επιλογής και δημιουργίας υποστηρικτικού υλικού προσαρμοσμένου στις γλωσσικές ανάγκες των μαθητών, καθώς και ο σχεδιασμός μαθήματος με τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων. Έγινε επιλογή των βασικότερων εργαλείων του Web 2.0, με γνώμονα τα κριτήρια της χρηστικότητας, της χρησιμότητας και της ελεύθερης προσβασιμότητάς τους στο διαδίκτυο. Παράλληλα, αναδεικνύονται τρόποι χρήσης τους τόσο για την προετοιμασία του γλωσσικού μαθήματος από τον διδάσκοντα όσο και για την αυτονόμηση των μαθητών και τη συνέχιση της μάθησης εκτός τάξης.


EN6. Όψεις της γλώσσας

Η Ενότητα αυτή αποτελείται από 3 κεφάλαια. Στην ενότητα αυτή οι επιμορφoύμενοι μυούνται στο φαινόμενο «γλώσσα» ως σύνθετο κοινωνικοπολιτισμικό φαινόμενο που μας καλεί να ανακαλύψουμε τα «μυστικά» της: έχουν ήδη ανακαλύψει, στη μέχρι τώρα επαφή και ενασχόληση τους με την ελληνική, τα μυστικά εκείνα που κάνουν τους φθόγγους μορφήματα, τα μορφήματα λέξεις, τις λέξεις προτάσεις. Εδώ θα έρθουν σε επαφή ακόμη περισσότερο με τα υπονοήματα, τις συνδηλώσεις, τις συμβολικές σημασίες της ίδιας της γλώσσας αλλά και του λόγου για τη γλώσσα.

Συγκεκριμένα στα τρία κεφάλαια που απαρτίζουν την ενότητα οι επιμορφούμενοι:

 1. α) εμβαθύνουν σε ιδιαίτερα ζητήματα της νεοελληνικής γραμματικής (σειρά των όρων της πρότασης, εγκλίσεις), και β) διδάσκονται στοιχεία από την ιστορία της ελληνικής γλώσσας και της σύγχρονης κοινωνιογλωσσικής της κατάστασης,
 2. εξοικειώνονται με ορισμένα κειμενικά είδη (ή είδη λόγου) και μυούνται σε ένα μοντέλο ανάλυσης της γλώσσας που μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία, ενώ τέλος ασχολούνται με τη λογοτεχνία και τον τρόπο διδασκαλίας της, προσεγγίζοντάς την θεματικά.

EN7. Διγλωσσία: Η γλώσσα και η σκέψη στον δίγλωσσο ομιλητή

Στόχος αυτής της ενότητας είναι η συνοπτική και, κατά το δυνατόν, ολοκληρωμένη παρουσίαση των ζητημάτων που αφορούν την ατομική διγλωσσία. Στα κεφάλαια της ενότητας συζητώνται οι διάφοροι ορισμοί της διγλωσσίας και οι διαφορετικοί τύποι της, όπως επίσης οι επιπτώσεις της διγλωσσίας στη γλωσσική και νοητική ικανότητα του ατόμου. Η σύγκριση αφορά τις ικανότητες του δίγλωσσου σε σχέση με τον μονόγλωσσο ομιλητή.

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται σφαιρικά η διγλωσσία ως φαινόμενο που έχει κατακτήσει το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού. Για τον λόγο αυτό, ορίζεται η διγλωσσία και οι διαφορετικοί τύποι δίγλωσσων ομιλητών. Στη συνέχεια συζητείται η Υπόθεση της Κρίσιμης Περιόδου (ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα της σύγχρονης έρευνας στον χώρο) και η σχέση της με τη γλωσσική ανάπτυξη . Επίσης, παρουσιάζονται τα περιβάλλοντα και οι τεχνικές που προάγουν τους διαφορετικούς τύπους διγλωσσίας.

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη συνύπαρξη δύο γλωσσών στο ίδιο άτομο και πώς αυτή επηρεάζει τις γνωστικές ικανότητες και τη συμπεριφορά. Εστιάζεται επίσης στα σημεία που ένας δίγλωσσος ομιλητής διαφέρει από έναν μονόγλωσσο.

Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η σχέση της διγλωσσίας με τον εγγραμματισμό. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια στα οποία εντάσσονται τα δίγλωσσα παιδιά, οι γλωσσικοί και εκπαιδευτικοί στόχοι που υπηρετούν και εξετάζεται το κατά πόσο αυτοί ενισχύουν τον γραπτό λόγο αλλά και την ισορροπία των δύο γλωσσών στο άτομο.


EN8. Όταν οι πολιτισμοί συνομιλούν στο σχολείο: Ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο διερευνώνται πτυχές της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και οι επιπτώσεις της σε σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η εστίαση αφορά τη σχέση της διαπολιτισμικότητας με τη γλώσσα (ως γενικό φαινόμενο), τις γλώσσες (τις συγκεκριμένες εκφάνσεις του γενικού φαινομένου) και τις γλωσσικές πρακτικές, ενώ παράλληλα θίγονται και άλλες διαστάσεις, ώστε να αναδειχθεί η συνθετότητα του ζητήματος της «επαφής με τον άλλο». Εκτός τούτων, επιχειρείται η παρουσίαση των ιστορικών, κοινωνικών και πολιτισμικών παραμέτρων που οδήγησαν στην ανάπτυξη και εφαρμογή διαφόρων μοντέλων εκπαίδευσης πέραν του μονοπολιτισμικού, ώστε να αναπτυχθεί ένας προβληματισμός γύρω από τις ποικίλες διαστάσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλομορφίας και να αναζητηθούν τρόποι αξιοποίησής τους στη διδασκαλία.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται θέματα διγλωσσίας μαθητών στο σχολείο και γίνονται αναφορές σε συγκεκριμένες εφαρμογές που προάγουν τη διαπολιτισμική επικοινωνία στη σχολική τάξη. Συγκεκριμένα, στο πρώτο υποκεφάλαιο επιχειρείται να αναδειχτεί η ανάγκη για «διαπολιτισμική» προσέγγιση στη διδασκαλία και η σύνδεση του διγλωσσικού και διαπολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών με την εκπαιδευτική πράξη. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο αποσαφηνίζονται βασικές έννοιες που έχουν να κάνουν με τη διγλωσσία ως κοινωνιογλωσσικό φαινόμενο και παρουσιάζονται έρευνες για τη γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη δίγλωσσων ατόμων. Τέλος, στο τρίτο υποκεφάλαιο παρουσιάζονται εκπαιδευτικές προτάσεις, τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει ο δάσκαλος, προκειμένου να επιτευχθεί μια εποικοδομητική συνάντηση διαφορετικών πολιτισμών και γλωσσών των μαθητών στην τάξη: δίγλωσσα βιβλία, κείμενα ταύτισης, project με διαπολιτισμικό περιεχόμενο.

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται σε θεωρητικά ζητήματα και διδακτικές εφαρμογές που αφορούν τη διδασκαλία σε ένα πολύγλωσσο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Ειδικότερα: Στο πρώτο υποκεφάλαιο αναλύεται η διάκριση ανάμεσα στις βασικές διαπροσωπικές επικοινωνιακές δεξιότητες και στις γνωστικές ακαδημαϊκές γλωσσικές δεξιότητες, με βάση την οποία κατανοούνται οι δυσκολίες των μαθητών στην εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο παρουσιάζονται τα σημαντικότερα μοντέλα διδασκαλίας για την ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων με αντίστοιχες διδακτικές εφαρμογές, ενώ για την καλλιέργεια προσωπικής σχέσης με τη δεύτερη/ξένη γλώσσα και την ενίσχυση της αυτοέκφρασης των μαθητών προτείνονται δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. Τέλος, στο τρίτο υποκεφάλαιο, παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα των δυσκολιών που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί σε μια πολυπολιτισμική τάξη, λόγω πολιτισμικών διαφορών και προτείνονται τρόποι διαπολιτισμικής προσέγγισης και υπέρβασης των δυσκολιών αυτών με ανάδειξη κατά τη διδασκαλία εκείνων των στοιχείων που ενώνουν και όχι αυτών που διαχωρίζουν τους μαθητές.


Διδακτικό Προσωπικό

Ιωάννης Ν. Καζάζης

Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος των Διαδρομών

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη (1947), με προπτυχιακές σπουδές στην Κλασική Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. και μεταπτυχιακές (MA & PhD) στα πανεπιστήμια του Illinois at Urbana-Champaign και Yale. –Ειδικός ερευνητής στο Center for Hellenic Studies του Harvard, στην Ακαδημία Επιστημών της Αυστρίας (Βιέννη), και στο Πανεπιστήμιο της N. Dakota (στη Λεξικογραφία). –Επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Maryland. –Από το 1979 και εξής στο Α.Π.Θ., ως Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, και παράλληλα και διαδοχικά: Επίτιμος Καθηγητής στο Kuban State University, Πρόεδρος του «Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας» του Α.Π.Θ., Συντονιστής Έρευνας στο «Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» της Ακαδημίας Αθηνών, Διευθυντής Μικρών Γλωσσών στον Atlas Linguarum Europae (ALE). –Από το 1994 και εξής Αναπληρωτής Πρόεδρος και Πρόεδρος του «Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας» (ΚΕΓ) και Διευθυντής των Τμημάτων Λεξικογραφίας και Πιστοποίησης Ελληνομάθειας του ιδίου. –Από το 2010 και εξής Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Εκτεταμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στην κλασική φιλολογία (άρθρα και/ή μονογραφίες για τη Λυρική Ποίηση, την Ιστοριογραφία, το επιγραφικό Επίγραμμα, την Ιστορία των Ελληνικών Σπουδών στην Ευρώπη), στη Μεσαιωνική και Νεοελληνική Λεξικογραφία (έκδοση έξι τόμων του Μεσαιωνικού Λεξικού Κριαρά, του πρώτου τόμου του Modern Greek - English Dictionary του D. J. Georgacas, ενός μεσαιωνικού λεξικού στον Δημοσθένη και δύο προλεξικογραφικά έργα (KWIC) για το έργο του Μακρυγιάννη και ένα για το ποιητικό έργο του Σεφέρη).

Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη δημιουργική ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη Γλωσσική Διδασκαλία (Βάσεις Δεδομένων, ολοκληρωμένα ψηφιακά Διδακτικά Περιβάλλοντα, Ψηφιακές Κοινότητες Μάθησης και Πρακτικής, Αρχιτεκτονική του Ψηφιακού Μαθήματος): (α) Στο πλαίσιο του ΚΕΓ, υπήρξε Επιστημονικός Υπεύθυνος δύο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που δημιούργησαν ευρύτατα χρησιμοποιούμενα ολοκληρωμένα ψηφιακά περιβάλλοντα εργασίας για την αρχαία και τη νέα ελληνική γλώσσα και τη λογοτεχνία: «Κόμβος για την Ελληνική Γλώσσα» (http://www.komvos.edu.gr), και (με Δ. Κουτσογιάννη) «Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα» (http://www.greek-language.gr) ∙ και μία ψηφιακή κοινότητα, τις ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ (http://komvos.edu.gr/ryktories/index.php). Σήμερα η «Πύλη» έχει αναδειχτεί στον βασικό ελληνικό πυλώνα ελληνομάθειας εντός και εκτός της χώρας. Με άλλα δύο ΕΣΠΑ, εκπονήθηκε το θεωρητικό πλαίσιο για πολυμεσικά σενάρια διδασκαλίας και ήδη γίνεται παραγωγή εκπαιδευτικών σεναρίων για την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία για το «Ψηφιακό Σχολείο» του Υ.Π.. (β) Με τον Ν. Φέκο, συγκρότησε ένα πρότυπο Course Management System (CMS) με βάση το Share Point της Microsoft, για το οποίο το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα έχει επανειλημμένα τιμηθεί με διακρίσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Partners in Learning της Microsoft. –Από το 1994 έως σήμερα οργάνωσε (και εποπτεύει για λογαριασμό του ΑΠΘ) τον ΙΑΣΟΝΑ, ένα δίκτυο 16 Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας στην παρευξείνια ζώνη, που σήμερα μετεξελίχθηκε σε ένα πλήρες ψηφιακό περιβάλλον.

Θωμαή Αλεξίου

Η Θωμαή Αλεξίου κατάγεται από την Καστοριά και είναι Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια στον Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στη συνέχεια, έλαβε το μεταπτυχιακό της στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Canterbury Christ Church University, Ηνωμένο Βασίλειο) και αργότερα το διδακτορικό της στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, Swansea). Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών της ήταν υπότροφος του Πανεπιστημίου Swansea και δίδασκε Αγγλικά και Ελληνικά ως ξένη γλώσσα στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου.

Είναι συντονίστρια της θεματικής ενότητας «Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε παιδιά» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το 2010 καθώς και της ενότητας «Σχεδιασμός μαθήματος, διαχείριση τάξης και διδασκαλία τεσσάρων δεξιοτήτων» στο πλαίσιο των Διαδρομών του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας από το 2011. Παλαιότερα έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Θεσσαλίας, καθώς και στο ΤΕΙ Ηπείρου.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στον χώρο της εκμάθησης και διδασκαλίας δεύτερης/ξένης γλώσσας στην προσχολική και παιδική ηλικία, στη γνωστική ανάπτυξη παιδιών, στη δίγλωσση εκπαίδευση και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα της Ελλάδας και του εξωτερικού (το πιο πρόσφατο αφορά στη διδασκαλία με τη χρήση της μεθόδου CLIL (CLIL‐PRIME)), ενώ το ερευνητικό πρόγραμμα DysTEFL, το οποίο αφορά στη διδασκαλία αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε άτομα με δυσλεξία, βραβεύτηκε με τα βραβεία ELTons 2014.

Από το 2007 ως το 2013 συμμετείχε στο «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία - ΠΕΑΠ» (Επιστ.υπεύθυνη: Καθηγήτρια Β. Δενδρινού), το οποίο υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και είχε ως στόχο την εκμάθηση της Αγγλικής στην Α΄ και Β΄ δημοτικού μέσα από κατάλληλες για την ηλικία δραστηριότητες και υλικό. Στο πλαίσιο του ΠΕΑΠ αξιολόγησε το υλικό της Α΄και Β΄ δημοτικού και συμμετείχε στην επιμόρφωση των καθηγητών αγγλικής γλώσσας με στόχο την ανάπτυξη και την καλλιέργεια διδακτικών δεξιοτήτων, προκειμένου να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους  μαθαίνουν οι μικροί  μαθητές τη Γ2.

Από το 2012 ως το 2015 συμμετείχε στο Πρόγραμμα Θαλής (Επιστ. υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζ. Γαβριηλίδου) με τίτλο «Προσαρμογή της κλίμακας Strategy Inventory for Language Learning (S.I.L.L.)». Το πρόγραμμα στόχευε στον προσδιορισμό του προφίλ στρατηγικών γλωσσικής εκμάθησης της ξένης γλώσσας που χρησιμοποιούν μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μουσουλμάνοι μαθητές που μαθαίνουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, καθώς και τη διερεύνηση των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη.

Ήταν επίσης επιστημονική συνεργάτιδα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, ενώ, σε συνεργασία με τον Καθηγητή James Milton, έχει δημιουργήσει το τέστ Greek X-LEX, το οποίο αξιολογεί το επίπεδο γνώσης του λεξιλογίου της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Έχει επίσης δημιουργήσει το Y-LAT, ένα εργαλείο αξιολόγησης της έφεσης παιδιών στη γλώσσα με βάση την επίδοσή τους σε γνωστικές δεξιότητες.

Έχει προσκληθεί ως εισηγήτρια και επιμορφώτρια σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2013 ήταν επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης στην Αυστραλία ενώ προσέφερε διαλέξεις και στο Πανεπιστήμιο του Sydney. Το 2016 και το 2018 προσκλήθηκε από το το Υπουργείο Παιδείας των Αραβικών Εμιράτων να προσφέρει σεμινάρια κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς και στο προσωπικό εκπαιδευτικής πολιτικής του Υπουργείου.

Τα άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε βιβλία, διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και έχει συγγράψει και επιμεληθεί βιβλία για παιδιά που μαθαίνουν αγγλικά ως ξένη γλώσσα. Είναι συνεπιμελήτρια και μέλος της συγγραφικής ομάδας δύο (2) Διδακτικών πακέτων για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην Γ΄ δημοτικού στα δημόσια σχολεία (Magic Book 1 & Magic Book 2).

Το βιβλίο "Magic Book 2" ήταν στις 3 επικρατέστερες υποψηφιότητες για το Macmillan Education Award for New Talent in Writing των ELTons 2014.

Μαρία Αραποπούλου

Η Μαρία Αραποπούλου είναι γλωσσολόγος, επιστημονική ερευνήτρια στο Τμήμα Γλωσσολογίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας από το 1995. Γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε στη Θεσσαλονίκη. Πήρε πτυχίο Φιλολογίας με ειδίκευση στη γλωσσολογία  από το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης από τον Τομέα Γλωσσολογίας του ίδιου Τμήματος με αντικείμενο έρευνας τις στάσεις των ομιλητών απέναντι στις ποικιλίες καθαρεύουσα και δημοτική. Τα ειδικότερα ενδιαφέροντά της και η ενασχόλησή της εστιάζονται στους τομείς της κοινωνιογλωσσολογίας, της κοινωνιολογίας της γλώσσας, της γλωσσοδιδακτικής, της φωνητικής και της ορολογίας. Από τον Οκτώβριο του 2017, αποφασίζοντας να εξερευνήσει και άλλα κανάλια, είναι υποψήφια διδάκτορας στο ίδιο Τμήμα με θέμα τις αφηγηματικές τεχνικές στις Ιστορίες του Ηροδότου, ελπίζοντας ότι θα αξιοποιήσει αποτελεσματικά τη γλωσσολογική της σκευή στην ανάλυση ενός από τα πρώτα εκτενή πεζά κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Ως επιστημονική ερευνήτρια του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας από το 1995 έως σήμερα έχει συμμετάσχει, επιμεληθεί και συντονίσει (μερικώς ή πλήρως) πολλά από τα ερευνητικά και εκδοτικά προγράμματα του Τμήματος Γλωσσολογίας του ΚΕΓ. Ενδεικτικά: α) παραγωγή ψηφιακού υλικού και επιμέρους συντονισμός για τα «Ηλεκτρονικός κόμβος για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» www.komvos.edu.gr) και  «Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση» (www.greek-language.gr), β) επιμέλεια, μεταφράσεις, σύνταξη γλωσσαρίου και ευρετηρίων του τόμου Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα (επιστ. επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης, 2001), και κυρίως της αγγλικής του μετάφρασης A History of Ancient Greek (Cambridge University Press, 2007, σε συνεργασία με τη Μ. Χρίτη) και της αναθεωρημένης ελληνικής έκδοσης (2012), γ) κωδικοποίηση και ευρετηρίαση του αρχείου του Δαυίδ Αντωνίου: «Πρακτικά Βουλής για θέματα γλώσσας και εκπαίδευσης από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα», δ) συντονισμός και επιμέλεια υλικού του προγράμματος  «Θετίμα: Αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι» (http://ancdialects.greeklanguage.gr) με πλούσιο υλικό τεκμηρίωσης (κυρίως) για την αρχαία μακεδονική,  ε) Συντονισμός και συμμετοχή στη σύνταξη του «Vocabula grammatica: Λεξικό αρχαίων ελληνικών γραμματικών, φιλολογικών και ρητορικών όρων», στ) εξ αποστάσεως διδασκαλία και συντονισμός (από το 2007 έως σήμερα) στο Πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας» (Ενότητα 6).

Είναι πιστοποιημένη επιμορφώτρια του ΙΝΕΠ και εκπαιδεύτρια στην ηλεκτρονική μάθηση (εξοικείωση με τον σχεδιασμό προγραμμάτων e-learning υβριδικής μάθηση (blended learning) και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε πλατφόρμες και εργαλεία όπως moodle, centra, moviemaker, demobuilder κ.α.)

Μεταξύ των δημοσιεύσεων της περιλαμβάνονται:

 • Γραμματισμός, νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση: όψεις του τοπικού και του παγκόσμιου (επιμ. σε συνεργασία με τον Δ. Κουτσογιάννη Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 2009)
 • «Δημοτική»-«καθαρεύουσα» και οι στάσεις των δύο φύλων, στο Γλώσσα και φύλο, επιμ. Θ.-Σ. Παυλίδου (Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 2003)
 • Διαλεκτικοί θύλακοι της ελληνικής, στο Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης & Μ. Θεοδωροπούλου (Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ, 2001) http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_d6/index.html
 • Η χρήση της γλώσσας στα μη γλωσσικά μαθήματα: ο λόγος των επιστημών (σε συνεργασία με τη Γ. Γιαννουλοπούλου), στο Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης & Μ. Θεοδωροπούλου (Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ, 2001). http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e7/index.html

Έχει μεταφράσει εκτενώς από τα αγγλικά και τα γαλλικά, κυρίως άρθρα γλωσσολογικού και γλωσσοδιδακτικού περιεχομένου. Μεταξύ αυτών (ενδεικτικά):

 • «Πρακτικές γραμματισμού του M. Baynham (Αθήνα: Μεταίχμιο, 2002). Τίτλος πρωτοτύπου: Literacy practices.
 • Εισαγωγή στη Γλωσσολογία του J. Lyons (Αθήνα: Πατάκης, 1995). Τίτλος πρωτοτύπου: Language and Linguistics (Συγκεκριμένα τα Κεφάλαια 4, 9, 10 και το γλωσσάρι).

Ράνια Βοσκάκη

Συντονίστρια του Προγράμματος των Διαδρομών

Γεννημένη στον Καναδά, με προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. (2000) και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MS) στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών των τμημάτων Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ., με ειδίκευση στις Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας (2003). Διδακτορικό στην Υπολογιστική Γλωσσολογία στο Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) με θέμα διδακτορικής διατριβής Λεξικό-γραμματική ρημάτων της Νέας Ελληνικής. Μη τοπικές μεταβατικές δομές με άμεσο συμπλήρωμα (2012). Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ από το 2017, με θέμα «Ανάπτυξη μεθόδων ελέγχου και βελτιστοποίησης δεικτών αναγνωσιμότητας ελληνικών κειμένων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας».

Από το 1999 έως το 2015, μέλος της Μονάδας Αυτόματης Επεξεργασίας Φυσικών Γλωσσών του Εργαστηρίου Επεξεργασίας του Λόγου (τομέας Μετάφρασης, Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία, Α.Π.Θ.). Από το 2003 έως το 2012, μέλος του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Γλωσσολογίας Laboratoire de l'Institut Gaspard Monge (UPEM). Από το 2007, επιστημονική συνεργάτιδα στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στα τμήματα Λεξικογραφίας & Προβολής και Στήριξης της Νέας Ελληνικής. Βασικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες: α. ηλεκτρονική αποδελτίωση και εμπλουτισμός του αρχείου Δ.Ι. Γεωργακά, β. επιγραμμικά λεξικά και σώματα κειμένων στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα (www.greek-language.gr), γ. συντονισμός και εποπτεία της ψηφιοποίησης των Απάντων Εμμανουήλ Κριαρά (http://www.greek-language.gr/greekLang/medieval_greek/em_kriaras/index.html), δ. σήμανση δεκαέξι μείζονων Ελλήνων ποιητών (http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html), ε. συντονισμός των διαδικτυακών Κοινοτήτων Πρακτικής Νέες Φρυκτωρίες (http://new.fryktories.gr/), Μουσοπόλοι (www.mousopoloi.gr) και Sinohellenica (http://sinohellenica.greek-language.gr/), στ. συντονισμός του εξ αποστάσεως μαθήματος Διδασκαλία ξένης γλώσσας με Η/Υ στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος Διαδρομές στη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (http://elearning.greek-language.gr/), ζ. συντονισμός του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος Διαδρομές στη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Επίκουρος επί θητεία, βάσει του Π.Δ. 407/80, κατά το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ, διδάσκοντας το μάθημα «Μορφολογία». Από το 2017 έως το 2020, μέλος ΣΕΠ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Σύγχρονες τάσεις στην ανάλυση και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας του ΕΑΠ, διδάσκοντας το μάθημα «Περιγραφική προσέγγιση της γραμματικής της Νέας Ελληνικής για εκπαιδευτικούς». Από το 2016 διδάσκουσα στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (ΜΑ) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο μάθημα «Τεχνολογία και Εκπαίδευση». Από το 2014 έως το 2017, μέλος ΣΕΠ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διδακτική της Γαλλικής ως ξένης/διεθνούς γλώσσας του ΕΑΠ, ως επιβλέπουσα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στη θεματική Διδασκαλία ξένης γλώσσας μέσω Η/Υ.

Επιστημονικά άρθρα στην Υπολογιστική Γλωσσολογία, στην Αυτόματη Μετάφραση, στην Υπολογιστική Λεξικογραφία, στην Επεξεργασία Φυσικών Γλωσσών και στη Διδασκαλία ξένης γλώσσας με Η/Υ, προσβάσιμα στην ιστοσελίδα https://greek-language.academia.edu/RaniaVoskaki.

Παναγιώτης Δαγκόπουλος

Είμαι πτυχιούχος του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου με ειδίκευση στη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας.

Διορισμένος ως καθηγητής γαλλικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το 2004, έχω εργαστεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών ως διδάσκων αλλά και ως αξιολογητής και διορθωτής στην πιστοποίηση της γαλλικής γλώσσας (DELF, SORBONNE I,II). Από το 2007 ανήκω στο σώμα αξιολογητών/διορθωτών του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για τη Γαλλική Γλώσσα, και από το 2009 στο σώμα διορθωτών του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Από το 2013 είμαι αποσπασμένος στο ΚΕΓ στο Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας με αντικείμενο σειρά δραστηριοτήτων που αφορούν στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: διοργάνωση των εξετάσεων Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας, επιμορφωτικά προγράμματα και εκδόσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (Διαδρομές), επιμόρφωση σε διδάσκοντες/ουσες την ελληνική γλώσσα στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ), ανάπτυξη και εφαρμογή επιμορφωτικών προγραμμάτων για αλλοδαπούς σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Θώμη Δαλπαναγιώτη

Η Θώμη Δαλπαναγιώτη είναι απόφοιτη του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2004). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Λεξικογραφία: Θεωρία και Εφαρμογές (2007), καθώς και Διδακτορικού Διπλώματος στη Γλωσσολογία-Λεξικογραφία (2012) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο τίτλος της διδακτορικής της διατριβής είναι: A Frame-driven Approach to Bilingual Lexicography: Lexical Meaning and Usage Patterns in Greek and English Motion Verbs.

Από το 2006 είναι μόνιμη εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κλάδου ΠΕ06 «Αγγλικής Φιλολογίας». Έχει εργαστεί ως καθηγήτρια αγγλικών στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ από το 2010 εργάζεται στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ως επιστημονική συνεργάτιδα με απόσπαση, επιτελώντας ερευνητικό έργο στο Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας (2012 έως σήμερα) και στο Τμήμα Λεξικογραφίας (2010-2012). Μεταξύ άλλων, τα καθήκοντά της στο ΚΕΓ περιλαμβάνουν τη διοργάνωση των Εξετάσεων Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας, την εκπόνηση εξεταστικών θεμάτων για όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας και τη συγγραφή βιβλίων με δείγματα εξεταστικών θεμάτων. Συμμετέχει σε ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα του ΚΕΓ σχετικά με τη διδασκαλία/εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (π.χ. Πράξη ΕΣΠΑ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, με τίτλο: «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας», ΔΙΑΥΛΟΣ, ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ). Συμμετείχε, επίσης, στην Πράξη ΕΣΠΑ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με τίτλο: «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο – ΕΠΑΛ)». Τέλος, από το 2016 διδάσκει στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας το μάθημα «Η διδασκαλία του λεξιλογίου και η χρήση λεξικών».

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα λεξικολογίας, λεξικογραφίας (μονόγλωσσης και δίγλωσσης), σημασιολογίας και γλωσσολογίας σωμάτων κειμένων. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ. International Journal of Lexicography, InTRAlinea, Constructions and Frames), καθώς και σε πρακτικά συνεδρίων.

Δημοσιεύσεις της σχετικές με τη διδασκαλία/εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Δαλπαναγιώτη, Θ. (2015). «Λεξικά, Σώματα Κειμένων και το φαινόμενο της πολυσημίας στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας». ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά στο: http://elearning.greek-language.gr/mod/resource/view.php?id=633.
 • Δαλπαναγιώτη, Θ., Μπιρμπουτζούκη Α. & Σισμανίδου Κ. (2016). Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας: Δείγματα Εξεταστικών Θεμάτων. Επίπεδο Γ1. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
 • Δαλπαναγιώτη, Θ., Παπαχατζή Α. & Τζιμώκας Δ. (2014). Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας: Δείγματα Εξεταστικών Θεμάτων. Επίπεδο Β2. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Μαρία Δημητρακοπούλου

Η Μαρία Δημητρακοπούλου είναι απόφοιτη του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (MA in TEFL) από το Πανεπιστήμιο του Birmingham στη Μ. Βρετανία και έχει διδακτορικό στη γλωσσολογία από το Τμήμα Αγγλικής του Α.Π.Θ.

Έχει διδάξει την αγγλική γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εργάστηκε ως αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στο διάστημα 2011-2016 και από τον Οκτώβριο του 2017 ανήκει στο εργαστηριακό – διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εμπίπτουν στον χώρο της σύνταξης και της ψυχογλωσσολογίας. Έχει συνεργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα για την κατάκτηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (Πρόγραμμα "Κ. Καραθεοδωρή" /ΦΚ 2780, Πανπιστήμιο Πατρών 2001-2004) και για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με το Κ.Ε.Γ. Συμμετέχει ως διδάσκουσα στις Διαδρομές για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας από το 2012.

Ελευθερία Ζάγκα

Η Ελευθερία Ζάγκα είναι απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και έχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Η διδακτορική της διατριβή στο πεδίο της διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας αφορά στα μοντέλα ανάπτυξης ακαδημαϊκών δεξιοτήτων κατά την ένταξη των δίγλωσσων μαθητών σε σχολική τάξη, στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης.

Δίδαξε την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, επί σειρά ετών, στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. Επίσης δίδαξε, σύμφωνα με το ΠΔ/407, το μάθημα: "Ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας" στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ, κατά τα έτη 2008-2009 και 2009-2010.

Συμμετείχε στην ομάδα παραγωγής γλωσσοδιδακτικού υλικού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο του προγράμματος "Εκπαίδευση Παιδιών Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών" του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1998-2000). Επίσης, πήρε μέρος στο πρόγραμμα "Εκπαίδευση Παιδιών Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών" του Α.Π.Θ. με αρμοδιότητα την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ζητήματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (2006-2008), στο πρόγραμμα "Διάπολις" (2011-2014), όπου είχε την ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε ζητήματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και στο πρόγραμμα PRESS του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου ως μέλος της ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης πολύγλωσσου εκπαιδευτικού υλικού για ενήλικες με προσφυγικό υπόβαθρο (2017-2018). Ακόμη, ήταν μία από τους εμπειρογνώμονες για τη σύνταξη Προγραμμάτων Σπουδών και Οδηγών για τον εκπαιδευτικό για τα φιλολογικά μαθήματα στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Δημοτικό–Γυμνάσιο) και μέλος της ομάδας σύνταξης του Οδηγού για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (2011- 2012).

Έχει κάνει εισηγήσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., του Διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Α.Π.Θ., του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως μητρικής γλώσσας και ειδικότερα την εφαρμογή της συνδυαστικής μεθόδου CLIL. Έχει πάρει μέρος ως εισηγήτρια σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει εκδώσει δύο βιβλία για την ελληνική γλώσσα: για την ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων στη μητρική και τη δεύτερη γλώσσα (μονογραφία), καθώς και για την αξιολόγηση του προφορικού λόγου (σε συνεργασία).

Υπηρετεί ως σχολική σύμβουλος φιλολόγων, ενώ παράλληλα είναι Διευθύντρια του 2ου Επιμορφωτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΠΕΚ), θέσεις από τις οποίες υποστηρίζει και συντονίζει το εκπαιδευτικό έργο. Ως διευθύντρια του 2ου ΠΕΚ σχεδίασε και υλοποίησε ένα ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα, εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας, για την υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαίδευση των μαθητών με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο (σχολικών συμβούλων, Συντονιστών Εκπαίδευσης προσφύγων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών). Είναι ιδρυτικό μέλος του Παρατηρητηρίου για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

Ντίνα Ηλιοπούλου

Γενημμένη στη Δράμα, κάτοχος πτυχίου της Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με ειδίκευση στη Γλωσσολογία (1989) καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MA) του αντίστοιχου Τμήματος με θέμα: «Οι προστριβόμενοι φθόγγοι ts/dz στη Μεσαιωνική Ελληνική και στις Νεολατινικές και Σλαβικές γλώσσες» (1992). Επίσης, διδάκτορας (Phd) του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στον Τομέα της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ με θέμα «Η αξιολόγηση των γραπτών γλωσσικών δοκιμασιών των αλλόγλωσσων μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» (2009) και μεταδιδακτορική ερευνήτρια (Postdoc) του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ με θέμα  «Αξιοποίηση της Έρευνας Δράσης στην εκπαίδευση: Εναλλακτική αξιολόγηση Μαθητών στο μάθημα της ΝΕ Γλώσσας στο Γυμνάσιο» (2018). Γενικό πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (GCSE), Adult educational centre of Guilford, Surrey (1996). Επιμορφώσεις σχετικά με τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης και τη διαπολιτισμική πραγματικότητα, τη διαφοροποίηση διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας, τις συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές στη σύγχρονη εκπαίδευση, τη μάθηση και τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: διδακτικές προσεγγίσεις και αξιοποίηση διδακτικού υλικού και το Content and Language Integrated Learning (CLIL) Essentials (σύνολο 1300 ώρες).

Από το 2007, επιστημονική συνεργάτιδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στο Τμήμα Προβολής και Στήριξης της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Βασικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες: α) Ανάπτυξη εξεταστικών δοκιμασιών ελληνομάθειας ευρείας κλίμακας σε παγκόσμιο επίπεδο και κατάθεση θεμάτων για τη διεξαγωγή των αντίστοιχων εξετάσεων (2007-2011), β) Συντάκτρια οδηγιών για υπεύθυνους εξεταστικών κέντρων και εξεταστές παραγωγής προφορικού λόγου, οργάνωση και παρακολούθηση βιντεοσκοπήσεων σε συνεργασία με τους τεχνικούς της βάσης για σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία με το κοινό-στόχο στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΕΣΠΑ «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης /δεύτερης γλώσσας» στο  πλαίσιο του προγράμματος «Διαδρομές στη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» (2011-2015), γ) Στο πλαίσιο της ίδια πράξης «Συλλογή υλικού και τροφοδότησης της σχετικής τράπεζας κειμένων για τους διδάσκοντες την ελληνική ως δεύτερη»  (2011-2015), δ) Μέλος της ομάδας αντιστοίχισης των νέων επιπέδων (Α1 - Γ2) με τα επίπεδα του κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη επιπέδων πιστοποίησης της γνώσης της Ελληνικής γλώσσας ως Δεύτερης ή Ξένης – Πιστοποίηση Επάρκειας Ελληνομάθειας για Ομογενείς ή Αλλογενείς» (2008), ε) Διδασκαλία στο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό προγράμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας»  στις παρακάτω ενότητες: 1)  Γλωσσική διδασκαλία σε παιδιά  (2007-2017), 2) Όταν οι πολιτισμοί συνομιλούν στο σχολείο: Ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης  (2011- έως σήμερα), 3) Αξιολόγησης (2011-2013), ε) Μέλος του Μητρώου βαθμολογητών στις εξετασεις πιστοποίησης ελληνομάθειας 2007 έως σήμερα).

Από το 2016 διδάσκουσα στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Προγράμμα «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας» του Τμήματος Γλωσσών & Λογοτεχνίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας που διενεργεί το University of Nicosia σε συνεργασία με το ΚΕΓ στο μάθημα «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας σε Παιδιά (TGSOL - 522D) και παράλληλη επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ως μέλος ΣΕΠ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας» του Τομέα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ με αντίστοιχες αρμοδιότητες. Επίσης, κατά το χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Λέκτορας επί θητεία στο ανωτέρω Τμήμα βάσει του ΠΔ 1980/407 διδάσκοντας το μάθημα«Εκμάθηση δεύτερης γλώσσας» (ακαδημαϊκό έτος 2010-2011).

Μέλος της επιστημονικής επιτροπής άρθρων  και συνεδρίων σχετικών με τη διδασκαλία της Γλώσσας (ενδεικτικά από το 2014 έως και σήμερα: Μέλος της επιτροπής κριτών της ελληνόγλωσσης και αγγλόγλωσσης Διεθνούς Ηλεκτρονικής Περιοδικής Έκδοσης με τίτλο «Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής/Theory and Research in the Sciences of Education» (Διευθυντής σύνταξης: Γεωργογιάννης Π.). http://periodiko.inpatra.gr/comittee/. Βιβλία, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις σε συνέδρια/ημερίδες στη διδασκαλία και αξιολόγηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, στη συγκριτική μελέτη παραδοσιακής και εναλλακτικής αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων καθώς και στον σχεδιασμό διδακτικών σεναρίων με έμφαση στην αξιοποίηση της διαθεματικής προσέγγισης και των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης.

Μαίρη Καρακύργιου

Η Καρακύργιου Μαρία είναι απόφοιτη του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής με κατεύθυνση στη Διδακτική της Γλώσσας, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ.

Από το 2001 εργάζεται ως ερευνήτρια στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας. Έχει συγγράψει, σε συνεργασία με την κ. Παναγιωτίδου Βικτωρία, τη σειρά διδακτικών εγχειριδίων για την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα «ΚΛΙΚ στα ελληνικά» για τα επίπεδα ελληνομάθειας Α1 για παιδιά, Α1 για εφήβους και ενηλίκους, Α2, Β1, Β2, Γ1. Η σειρά «ΚΛΙΚ στα ελληνικά» διατίθεται ηλεκτρονικά και μέσω της ψηφιακής εφαρμογής KLΙK Αpp.

Στο πλαίσιο της ερευνητικής της δραστηριότητας συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στην ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα: «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2008. Έργο: Βιβλιογραφία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας http://www2.media.uoa.gr/language/info.php#link5, «Πύλη για την ελληνική γλώσσα» (2006-2008) http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/index.html http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/bilingual/index.html, και «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας» (2007-2013) http://www.greek-language.gr/certification/index.html. (σχεδιασμός, συντονισμός και υλοποίηση παραδοτέων).

Είναι μέλος της ομάδας σύνταξης, σχεδιασμού (2001-2012) και επιμέλειας (2001-σήμερα) των εξεταστικών θεμάτων για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας, βαθμολογήτρια (2001-σήμερα) της γραπτής επίδοσης και αξιολογήτρια της προφορικής επίδοσης των υποψηφίων στις εξετάσεις. Υπήρξε μέλος της διοργάνωσης και λειτουργίας των εξετάσεων για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας, των εξετάσεων για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας για ειδικούς σκοπούς καθώς και των εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους παλιννοστούντες-μετανάστες-πρόσφυγες για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση». (2003-2010).

Είναι επιμορφώτρια στους διδάσκοντες και στους υπεύθυνους των εξεταστικών κέντρων καθώς και στους βαθμολογητές των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας. Εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε βιβλία και πρακτικά συνεδρίων.

Από το 2015 συμμετέχει ως διδάσκουσα στην ενότητα «Αξιολόγηση» στο πλαίσιο του εξ αποστάσεως προγράμματος «Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» http://diadromes.greek-language.gr/

Ειρήνη Κόντα

Η Ειρήνη Κόντα είναι απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ (1997). Έχει παρακολουθήσει το Διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ με ειδίκευση στη «Διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας ως μητρικής και ως ξένης/δεύτερης γλώσσας» και έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή (ως υπότροφος του ΙΚΥ) με θέμα: «Η κατάκτηση της ελληνικής από παιδιά με μητρική γλώσσα την τουρκική: στοιχεία από την ονοματική συμφωνία και τη μορφολογία» (2013).

Από το 2003 έως το 2013 εργάστηκε ως φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση, όπου υπηρέτησε στη Δυτική Θράκη σε σχολεία με μεγάλο ποσοστό μουσουλμάνων μαθητών. Από το 2013 είναι επιστημονική συνεργάτιδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, όπου υπηρετεί με απόσπαση στο Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας. Μεταξύ των καθηκόντων της περιλαμβάνονται η εκπόνηση εξεταστικών θεμάτων για όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας καθώς και η παραγωγή υλικού προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το ΚΕΓ έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις σε συναντήσεις που είχαν ως στόχο την επιμόρφωση των διδασκόντων της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στο εξωτερικό και έχει εργαστεί ως επιστημονική συνεργάτιδα στη διαδικτυακή κοινότητα για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην Τουρκία (2014-2015, sismanogleio.greek-language.gr). Επιπρόσθετα, έχει συμμετάσχει στο ερευνητικό πρόγραμμα για την «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών», όπου εργάστηκε στη Δράση 1, που είχε στόχο την υποστήριξη της λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής (2011, www.diapolis.auth.gr). Συμμετέχει στις «Διαδρομές στη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας» από το 2013 ως διδάσκουσα της ενότητας με θέμα τη διγλωσσία. Από το εαρινό εξάμηνο του 2016 είναι καθηγήτρια μερικής απασχόλησης στο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, όπου διδάσκει το μάθημα «Διδασκαλία της Γραμματικής», ενώ από το εαρινό εξάμηνο του 2018 είναι μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, όπου διδάσκει την ενότητα «Γλωσσική Ανάπτυξη» στο πλαίσιο του διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου».

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η διγλωσσία, η κατάκτηση και η διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, η διδασκαλία της γραμματικής, το γένος στη δεύτερη γλώσσα, η κλιτική και παραγωγική μορφολογία καθώς και η ψυχογλωσσολογία. Έχει κάνει ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδριών και επιμελημένους τόμους. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει επιμεληθεί την έκδοση βιβλίων με δείγματα εξεταστικών θεμάτων.

Ιωάννα Κοψίδου

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη (1976), με προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ και μεταπτυχιακές (MA & PhD) πάνω σε θέματα εφαρμοσμένης γλωσσολογίας με κατεύθυνση τη διδακτική των ζωντανών γλωσσών στο ΑΠΘ.

Από το 2007 και εξής εργάζεται ως διδάσκουσα στο «Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας» του ΑΠΘ όπου διδάσκει την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα σε ξένους φοιτητές, σε υποτρόφους του Υπουργείου Εξωτερικών, του Ι.Κ.Υ. και σε υποτρόφους του προγράμματος ERASMUS. Εκτός από τα διδακτικά της καθήκοντα συμμετέχει σε ερευνητικές ομάδες του «Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας» για τη σύνταξη διαφόρων τεστ, καθώς επίσης και στην αξιολόγηση της παραγωγής προφορικού λόγου στις εξετάσεις πιστοποίησης για την επάρκεια της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Επίσης, από 2001 μέχρι το 2004 εργάστηκε στο διεθνές σχολείο της Θεσσαλονίκης PINEWOOD ως δασκάλα της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην κατάκτηση και εκμάθηση της δεύτερης ή ξένης γλώσσας, στην εκπαίδευση ενηλίκων, στην επικοινωνία σε πολυγλωσσικό και πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων. Από το 2014 συμμετέχει στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής» που αφορά στην εκμάθηση και στην αξιολόγηση της εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Άννα Λίχου

Η Άννα Λίχου είναι απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ (ειδίκευση κλασικών σπουδών) και κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στη Βυζαντινή Φιλολογία από το ίδιο τμήμα.

Από το 1997 εργάζεται στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ως ερευνήτρια στα τμήματα Λεξικογραφίας (1997-2005) και Γλωσσολογίας (2005 έως και σήμερα). Επίσης, έχει εργαστεί επί σειρά ετών στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Εκτός από τα καθήκοντά της στο ΚΕΓ, τα ενδιαφέροντά της αφορούν στην εκμάθηση και διδασκαλία της Ελληνικής τόσο σε φυσικούς ομιλητές όσο και σε μη φυσικούς ομιλητές και τη μεθοδολογία για τη διδασκαλία των κλασικών γλωσσών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Από το 2015 συμμετέχει ως διδάσκουσα στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα του ΚΕΓ «Διαδρομές στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας».

Βασιλική Μάρκου

Απόφοιτη του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (1996), με μεταπτυχιακή ειδίκευση στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδακτική (ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πάτρας, 2000), συνέχισε τις σπουδές της με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Δ.Π.Μ.Σ.- Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας (Α.Π.Θ.- 2009), μελετώντας τη σύγχρονη γραπτή συνομιλία μέσω υπολογιστών στο μάθημα της ξένης γλώσσας.

Παράλληλα ασχολήθηκε με τη διδασκαλία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Από το 2001 είναι εκπαιδευτικός στη δημόσια εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) με ενδιάμεση θητεία μεταξύ άλλων και σε Πειραματικά Σχολεία. Δίδαξε στο ΤΕΙ Πάτρας (1997-2003) ως εκπαιδευτικός Γερμανικής γλώσσας, ενώ από το 2017 είναι διδάσκουσα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διδακτική της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας (θεματική ενότητα: «Αξιολόγηση των Διδασκομένων στη Γνώση και Χρήση της Γλώσσας» και επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών).

Με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας συνεργάζεται από το 2010- διετής απόσπαση στο Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας με αντικείμενο τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας. Από το 2013 είναι διδάσκουσα στο Πρόγραμμα «Διαδρομές», στη θεματική ενότητα «Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης με χρήση Η/Υ».

Στα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία και τη διδακτική της ξένης γλώσσας, όπως η εισαγωγή καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση, η διδασκαλία σε παιδιά, η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Μαρίνα Ματθαιουδάκη

Η Μαρίνα Ματθαιουδάκη είναι Διδάσκουσα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι πτυχιούχος του ίδιου Τμήματος, έχει μεταπτυχιακό στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας από το Πανεπιστήμιο του Birmingham στη Μ. Βρετανία και διδακτορικό στη Λεξικολογία  - Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία από το Τμήμα Αγγλικής του ΑΠΘ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στον χώρο της απόκτησης δεύτερης/ξένης γλώσσας, στη διγλωσσία και στη δίγλωσση εκπαίδευση, στη μεθοδολογία διδασκαλίας γλωσσών και στη Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων.  Έχει συμμετάσχει σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα του εξωτερικού και της Ελλάδας (το πιο πρόσφατο αφορά τη διδασκαλία με τη μέθοδο CLIL (CLIL-PRIME)) ενώ το ερευνητικό πρόγραμμα DysTEFL, το οποίο αφορά στη διδασκαλία αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε άτομα με δυσλεξία, βραβεύτηκε με τα βραβεία ELTons 2014. Από το 2012-2015 συμμετείχε στο Πρόγραμμα Θαλής: «Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση: Η ανάπτυξη γλωσσικών και γνωστικών δεξιοτήτων σε διάφορους τύπους διγλωσσίας» (Επιστ. υπεύθυνη: Διδάσκουσα Ι.Μ. Τσιμπλή) με στόχο την εξέταση των γλωσσικών και γνωστικών ικανοτήτων δίγλωσσων ατόμων, και τη διερεύνηση της επίδρασης του εκπαιδευτικού πλαισίου και του τύπου διγλωσσίας του ατόμου στη διαμόρφωση των ικανοτήτων αυτών. Η πιο πρόσφατη εμπλοκή της στα δύο ερευνητικά προγράμματα Erasmus+ (2016-2018) αφορά την ανάπτυξη της διγλωσσίας (ή πολυγλωσσίας) στους πληθυσμούς που έχουν πρόσφατα έρθει στην Ελλάδα ως μετανάστες και πρόσφυγες. Ένας από τους στόχους των προγραμμάτων αυτών είναι η ένταξη των μεταναστών και προσφύγων σε πλαίσια τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης με σκοπό την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

Το 2005 ανέλαβε την πρωτοβουλία για την ίδρυση του πρώτου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου στην Ελλάδα (3ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου – Πειραματικό για τη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας) που εποπτεύεται από ξενόγλωσσο πανεπιστημιακό τμήμα. To σχολείο βραβεύτηκε με έπαινο από το Education Business Awards 2015. Πιο πρόσφατα ίδρυσε στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας το Εργαστήριο Εκμάθησης, Διδασκαλίας και Αξιολόγησης της Ξένης Γλώσσας στη Σχολική Πράξη.  Από το 2017-2018  εργάζεται στις Η.Π.Α. όπου σχεδιάζει και εφαρμόζει το πρώτο στην Αμερική αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της ελληνικής σε πρόγραμμα εμβύθισης (immersion program), το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε αμερικανικό σχολείο. Για το πρόγραμμα αυτό προτάθηκε για το αμερικανικό βραβείο Καινοτομίας  (ΙDEA Awards – Innovation, Dedication, Education, Admiration, 2017).

Στο πλαίσιο της ερευνητικής της δραστηριότητας, έχει σχεδιάσει και δημιουργήσει τα ακόλουθα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων:

 • (α) σε συνεργασία με την κ. Άννα-Μαρία Χατζηθεοδώρου το Greek International Corpus of Learner English (GRICLE), Ηλεκτρονικό Σώμα Κειμένων στην αγγλική γλώσσα από 250 τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. (έκτασης περίπου 400.000 λέξεων). Το Σώμα Κειμένων είναι τμήμα του International Corpus of Learner English (Επιστ. υπεύθυνη: Sylviane Granger, Πανεπιστήμιο Louvain, Belgium).
 • (β) το ELC (Evosmos Learner Corpus of Written English), Σώμα Κειμένων Μαθητών δημοτικού σχολείου  που αποτελείται από  γραπτές παραγωγές μαθητών Γ΄-Στ΄δημοτικού στην Αγγλική γλώσσα. Το ELC αποτελείται από περίπου 120.000 λεξικές μονάδες συνολικά. Περιλαμβάνει περίπου 1000 διαφορετικά κείμενα τα οποία παρήχθησαν από το 2010-2013. 
 • (γ) σε συνεργασία με τον κ. Θωμά Ζαπουνίδη, το YoLeCorE (Young learner Corpus of English). Πρόκειται για το μοναδικό Ηλεκτρονικό Σώμα Κειμένων  στον κόσμο που αποτελείται από την καταγραφή της γραπτής παραγωγής και από την απομαγνητοφώνηση της προφορικής παραγωγής μαθητών Δ΄ δημοτικού και του εκπαιδευτικού τους καθώς επίσης και από το σύνολο του γλωσσικού εισερχόμενου από όλες τις γραπτές και προφορικές πηγές κατά τη διάρκεια όλων των διδακτικών ωρών της αγγλικής γλώσσας για ένα ολόκληρο σχολικό έτος. Η συνολική έκτασή του είναι  1.487.240 λεξικές μονάδες.

Η Μαρίνα Ματθαιουδάκη έχει ανακοινώσει την έρευνά της σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει εργασίες που συμπεριλαμβάνουν την επιμέλεια έκδοσης βιβλίων/πρακτικών συνεδρίων, άρθρων σε διεθνή περιοδικά, σε βιβλία και σε πρακτικά συνεδρίων. Έχει προσκληθεί να δώσει διαλέξεις στο πανεπιστήμιο Yale και στο Πανεπιστήμιο του Delaware στις Η.Π.Α. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας του 3ου Δημοτικού Πειραματικού Σχολείου από το 2011, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας από το 2014, Αντιπρόεδρος του SIG Modern Greek στον Αμερικανικό Οργανισμό ACTFL (American Council for the Teaching of Foreign Languages) από το 2017. Επίσης, υπήρξε Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Α.Π.Θ. και Πρόεδρος του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, Α.Π.Θ. από το 2015-2017. Ως Πρόεδρος του Σχολείου Ν.Ε. Γλώσσας προώθησε συνεργασίες με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού και συνέβαλε στη διοργάνωση θερινών σχολείων για φοιτητές Κλασικών Σπουδών από πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

Δήμητρα Μήττα

Η Δήμητρα Μήττα γεννήθηκε στη Βέροια το 1959. Από το 1973 ζει στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Φιλοσοφία στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ., όπου έκανε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στο ίδιο Πανεπιστήμιο σε θέματα Φιλοσοφίας της Μυθολογίας. Είναι καθηγήτρια φιλόλογος στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, όπου διδάσκει μαθήματα της ειδικότητάς της και το μάθημα της δημιουργικής γραφής· ερευνήτρια και συνεργάτης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, διδάσκουσα (Ιστορία Αρχαίου Θεάτρου, Δραματολογία) σε δημόσιες (ΚΘΒΕ) και ιδιωτικές σχολές Θεάτρου (Ανώτερη Δραματική Σχολή “Ανδρέας Βουτσινάς”)· εισηγήτρια σε συνέδρια και σεμινάρια σχετικά με το θέατρο και την αρχαία ελληνική μυθολογία, εμψυχώτρια σε θεατρικά εργαστήρια, εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών ενηλίκων, συγγραφέας.

Ο αρχαίος ελληνικός μύθος, γύρω από τον οποίο στρέφεται το ερευνητικό και συγγραφικό της έργο, την ενδιαφέρει στην ιστορική, κοινωνική και αρχετυπική του διάσταση, ως στοιχείο που συνείχε τα μέλη μιας ομάδας, ως στοιχείο αναγνώρισης και επικοινωνίας, λειτουργίες που ο μύθος διατηρεί και στον σύγχρονο κόσμο. Στα μαθήματά της στο θέατρο δίνει έμφαση στην προϊστορία του θεάτρου, που περιλαμβάνει τον μύθο, την τελετουργική κίνηση, τον τελετουργικό λόγο, το προσωπείο.

Έγραψε τα βιβλία (όλα από τις εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη): 

 • Μυστήρια των Μεγάλων Θεών και των Καβείρων, 2011.
 • Μύθοι της Αρχαίας Μακεδονίας, 2006.
 • Όψεις του προσωπείου, 2002.
 • Μύθος και Τέχνη, 2004.
 • Απολογία για τον Μύθο, 1997.

Συνεχίζει το συγγραφικό της έργο σε θέματα αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, με τη σύνταξη ηλεκτρονικού μυθολογικού λεξικού (http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/index.html και http://users.sch.gr/ipap/mythologia/mythologia.htm).

Μελετήματα και άρθρα της περιλαμβάνονται σε πρακτικά συνεδρίων, συλλογικούς τόμους και περιοδικά. Ενδεικτικές είναι οι παρακάτω αναφορές:

 • «Η αντιστροφή της φιλοσοφίας μέσα από μια φιλοσοφία της μυθολογίας» Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, τόμος 12, τεύχος 36 (Σεπτέμβριος 1995) 199-213.
 • «Η μυθολογία ως προϋπόθεση της νεωτερικότητας. Η πρόταση του Schelling για ένα καθολικό έργο» Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, τόμος 13, τεύχος 37 (Ιανουάριος 1996) 199-213.
 • «Τα ταξίδια και οι μύθοι στο σημείο Κύθηρα. Μυθολογικές αφετηρίες και προεκτάσεις στη νεότερη τέχνη» Κύθηρα: Μύθος και πραγματικότητα. Κύθηρα, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, 2004, τόμος 5ος, σ. 205-228.
 • «Η νέα μυθολογία και ο Δάντης», Ποίηση 15 (2000) 49-69.
 • «Το νερό στις τελετές μύησης και καθαρμού», Υδάτινες Σχέσεις. Το νερό ως πηγή ζωής κατά την Αρχαιότητα (Σχεδιασμός και επιστημονική επιμέλεια Κώστας Σουέρεφ). Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000, σ. 81-102.
 • «Οι θεοί της Σαμοθράκης και η θάλασσα» (σε συνεργασία με τον αρχαιολόγο κ. Κ. Σουέρεφ), Τροπίς VI, 6th International Symposium on Ship Construction in Antiquity, Lamia 1996 proceedings, edited be Harry Tzalas, Athens, 2001, σ. 529-545).
 • «Το ‘φυλετικό’ δράμα και η αναγωγή του σε μελό. Ιστορικό υπόβαθρο και κοινωνικές προεκτάσεις», Μελόδραμα (επιμέλεια Σ. Πατσαλίδης – Α. Νικολοπούλου). Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2002, σ. 621-659.
 • «Reading Platonic Myths from a Ritualistic Point of View». ΚERNOS 16 (2003) 133-141.
 • «Το νερό στην τέχνη της αρχαιότητας», στο Υδάτινες Σχέσεις 2. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2003, σ. 29-51.
 • «Ζητήματα μυθολογίας και μεθοδολογίας με αφορμή ένα μύθο και μια έκθεση», Αρχαιολογία  93 (2004) 135-141.
 • «Η θρησκεία και η λατρευτική ζωή» στο Ιστορία των Ελλήνων, τόμος 3 Κλασικοί χρόνοι. Αθήνα: Δομή, 2006, σ. 356-399.
 • (http://edume.myds.me/00_0070_e_library/10003/1004/03_documents/t03_k09.pdf)
 • «Πνευματική ζωή: Φιλοσοφία, Ιστοριογραφία, Ρητορική» στο Ιστορία των Ελλήνων, τόμος 3 Κλασικοί χρόνοι. Αθήνα: Δομή, 2006, σ. 470-525.
 • «Κακοποιήσεις νεκρών σωμάτων και απόδοση τιμών» (σε συνεργασία με τον αρχαιολόγο κ. Κ. Σουέρεφ), Φιλολογική 100 (2007) 27-42.
 • «Γυναικείες μορφές στη μυθολογία του Ιονίου. Αρχετυπικότητα, ιστορικότητα και προβολή», Η’ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κύθηρα, 21-25 Μαΐου 2006, 2009. Τόμος ΙΙΙ: Ιστορία, σ. 346-367.
 • «Πότος και συμπόσιο στα πλαίσια του διονυσιασμού», Ο πολιτισμός στο τραπέζι. Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 2010, σ. 51-68.
 • «Από τον φόβο του κενού στον φόβο του κειμένου. Ο αντιφουτουρισμός της τραγωδίας και η αποστασιοποιημένη αφήγηση», Πόρφυρας 136 (2010) 235-242.
 • «Λόγος τραγικός, λόγος για την τραγωδία. Θεωρητικές προσεγγίσεις και ένας οδηγός»,  Μανδραγόρας  42 (2010) 76-79 και http://portal.lib.uoa.gr/elrwa/index.php?option=com_content&task=view&id=282&Itemid=5
 • «Ικετεία και ασυλία στον Αισχύλο: “ξένοι” και φονιάδες», Αισχύλος, Ο Δημιουργός της τραγωδίας και η διαχρονική επίδρασή του στην ελληνική και ευρωπαϊκή γραμματεία (Σεμινάριο 38 της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων). Επιμ. Μ. Στεργιούλης – Γ. Κράτας. Αθήνα: Κοράλι, 2012, 83-92.
 • «Η πολυφάρμακος Κίρκη δυτικά της Ιθάκης», Πρακτικά Ι’ Διεθνούς Πανιόνιου Συνεδρίου, Κέρκυρα, 30 Απριλίου-4 Μαΐου 2014, 2017. Τόμος ΙV: Φιλοσοφία-Αρχαιολογία-Αρχαιογνωσία-Αρχιτεκτονική-Θέατρο, σ. 367-380.

Εκτός από βιβλία και μελέτες με επίκεντρο τον αρχαίο ελληνικό μύθο, γράφει δοκίμια για την ποίηση (συγκεντρώθηκαν σε τόμο με τίτλο Με παρούσα τη Μούσα. Κείμενα για την ποίηση (1993-2014), Θεσσαλονίκη: University Studio Press), Σε αυτό περιλαμβάνονται 28 άρθρα και μελετήματα για ποιητές και συγγραφείς, τα οποία γράφτηκαν με διάφορες αφορμές, δημοσιεύθηκαν σε λογοτεχνικά περιοδικά την περίοδο 1993-2014 και αφορούν τους: Κούλα Αδαλόγλου, Σταύρο Βαβούρη, Γιάννη Βαρβέρη, Διομήδη Βλάχο, Ελένη Δρούζα, Καλλιόπη Εξάρχου, Έκτορα Κακναβάτο, Χρυσή Καρπαθιωτάκη, Σπύρο Κατσίμη, Έλσα Κορνέτη, Θανάση Κουτλή, Νίκο Καρούζο, Ντέμη Κυριάκου, Χρίστο Λάσκαρη, Τάσο Λειβαδίτη, Βιρχινία Λόπεθ Ρέθιο (Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα), Απόστολο Λυκεσά, Μάρκο Μέσκο, Νίκο Μυλόπουλο, Δ. Π. Παπαδίτσα, Θανάση Παπαθανασόπουλο, Λένα Παππά, Θεοδόση Πυλαρινό (Δημήτρης Ι. Σουρβίνος), Βαγγέλη Τασιόπουλο, Θέμη Τασούλη, Χαρά Χρηστάρα.

Επιπλέον:

 • «Ιουλιανός ο Παραβάτης: Τραγωδία του διχασμού», Ιουλιανός ο Παραβάτης του Νίκου Καζαντζάκη, ΚΘΒΕ –πρόγραμμα, πρώτη παράσταση 10 Νοεμβρίου 2007, Βασιλικό Θέατρο, Θεσσαλονίκη, 2007, σ. 26-27.
 • Τρεις διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης σε τρία κείμενα: Κωστής Παλαμάς, [Πατρίδες! Αέρας, γη...]· Κωνσταντίνος Θεοτόκης, H Τιμή και το Χρήμα· Στρατής Δούκας, Ιστορία ενός αιχμαλώτου, Φιλόλογος 99 (2000) 78-93.
 • «Δοκιμές προσέγγισης στα ποιητική κείμενα της Γ’ Λυκείου (Θεωρητική κατεύθυνση). 1) Κ. Π. Καβάφης, Καισαρίων, Ο Δαρείος, Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κομμαγηνή· 595 μ.Χ. 2) Μαρία Πολυδούρη, Μόνο γιατί μ’ αγάπησες. 3) Νίκος Εγγονόπουλος, Ποίηση 1948. 4) Μανόλης Αναγνωστάκης, Στον Νίκο Ε... 1949. 5) Οδυσσέας Ελύτης, Μικρή Πράσινη Θάλασσα, Φιλόλογος 115 (2004) 63-89.
 • «Ο Μανόλης Αναγνωστάκης στο σχολείο», Φιλόλογος 121 (2005) 443-454.
 • «Εδώ τελειώνει ο κόσμος!»: Γιολάντα Πέγκλη, Επιστολές Τ.Κ. Παπατσώνη στην Γιολάντα Πέγκλη. Αθήνα: Πρόσπερος, 1994, σ. 105.
 • «Η ελεύθερη καταβύθιση του Νίκου-Αλέξη Ασλάνογλου “στον εύρωστο κορμό του κόσμου”», Εμβόλιμον 77-78 (2016) 115-123.
 • «Η ανωνυμία του ατόμου και η λεηλασία του υποκειμένου στον Λοιμό του Αντρέα Φραγκιά», Πόρφυρας 156-157 (2015) 241-251.
 • «Κώστας Ριζάκης Άδων Άδης. Καταβάσεις οδύνης στη συλλογή Με τον τρόπο του Αινεία»,  Εμβόλιμον 79-80 (2016) 108-114.
 • «Η ποιητική του συντακτικού, της γραμματικής και των μαθηματικών στην ποίηση του Σταύρου Βαβούρη»
 • Κώστας Τσιρόπουλος: Για τον Κυνηγό και τ’ αγρίμια. Χαιρετισμός στον Κώστα Ε. Τσιρόπουλο. Επιμ. Δημήτρης Αγγελής –Virginia Lopez Recio – Κώστας Θ. Ριζάκης. Αθήνα: Φρέαρ, 2016.
 • «Ο πατέρας του Αύγουστου Στρίντμπεργκ: Πριν και μετά τον Ν. Γκάτσο» στο Ένας χαμένος ελέφαντας. Εκατό χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Γκάτσου. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη, 2015.
 • «Η ανωνυμία του ατόμου και η λεηλασία του υποκειμένου στον Λοιμό του Α. Φραγκιά», Πόρφυρας 156-157 (2015) 241-252 (πρακτικά συνεδρίου).

Ασχολείται και με τη λογοτεχνική γραφή συγγράφοντας διηγήματα, θεατρικά έργα, μυθιστόρημα:

 • Στο Δόξα πατρί. Εικοσιένα διηγήματα φυγής, 2016 (Εκδόσεις Γαβριηλίδης)
 • Υπέρ Κλυταιμνήστρας - Τα ρολόγια (Θεατρικά), 2013 (Οι εκδόσεις των φίλων 2013). (Το Υπέρ Κλυταιμνήστρας παραστάθηκε τον Νοέμβριο του 2017 στο θέατρο Αυλαία, Θεσσαλονίκη).
 • Θυμάσαι τα όνειρά σου; (Μυθιστόρημα), 2007 (Εκδόσεις University Studio Press)
 • Ιοκάστη (Θεατρικό) 2006 (Έχει ανέβει δύο φορές στη Θεσσαλονίκη,  και δύο στο φεστιβάλ αρχαίου δράματος της Τυνδαρίδας, Σικελία).
 • Μυθιστορίες του εφήμερου, 2004 (Εκδόσεις Γαβριηλίδης).
 • Γραμματοσειρές και φωτογράμματα (Διηγήματα), 1999 (Εκδόσεις University Studio Press).

Άννα Μουτή

Η Άννα Μουτή είναι απόφοιτος των τμημάτων Ιταλικής και Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος με Ειδίκευση στη Διδακτική των Γλωσσών και Διδάκτορας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας του Α.Π.Θ.

Είναι μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διδάσκει από το 2005 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας την Αγγλική γλώσσα για ακαδημαϊκούς σκοπούς, αλλά και την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. για σχεδόν 10 χρόνια.

Από το 2016 συνεργάζεται με το ΕΑΠ στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Language Education for Refugees and Migrants” ως μέλος ΣΕΠ στις θεματικές ενότητες “Applied Linguistics and Second Language Acquisition” και “Language Teaching for Adults Refugees and Migrants”, αλλά και ως επιβλέπουσα μεταπτυχιακών εργασιών. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του Α.Π.Θ. και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα της σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα βρίσκονται στον χώρο της Γλωσσικής Αξιολόγησης, της Απόκτησης/Εκμάθησης Δεύτερης Γλώσσας, των Ατομικών Διαφορών και της Γλωσσικής Εκπαίδευσης.

Κατερίνα Νικολαΐδου

H Κατερίνα Νικολαΐδου είναι Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Φωνητική-Φωνολογία» στον Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Φωνητικής από το 2003 καθώς και του Εργαστηρίου Γλωσσικής Ανάπτυξης από το 2016.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, έχει Μ.Α. στη Θεωρητική Γλωσσολογία και Διδακτορικό στη Φωνητική από το Πανεπιστήμιο του Reading στη Μ. Βρετανία. Πριν τον διορισμό της στο ΑΠΘ, εργάστηκε ως ερευνήτρια και διδάσκουσα σε πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας (Reading University και Queen Margaret University College, Edinburgh).

Διδάσκει μαθήματα στο χώρο της Φωνητικής, Φωνολογίας, Φωνολογικής Ανάπτυξης και Διδασκαλίας της Προφοράς. Εκπονεί έρευνα στον χώρο της πειραματικής φωνητικής στο φυσιολογικό και παθολογικό λόγο, της φωνολογικής κατάκτησης στη μητρική και ξένη γλώσσα, της συνάρθρωσης και αρθρωτικής μεταβλητότητας, καθώς και της μεθοδoλογίας διδασκαλίας της προφοράς.

Υπήρξε επιστημονικά υπεύθυνη και έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα της Ελλάδας και του εξωτερικού (Ευρώπη και ΗΠΑ). Ένα από τα πιο πρόσφατα ερευνητικά προγράμματα που συντόνιζε ως επιστημονικά υπεύθυνη αφορούσε τη δημιουργία του "Μιλώ Ελληνικά" "SpeakGreek", ενός ελεύθερα προσβάσιμου διαδικτυακού εργαλείου για την εξάσκηση στην αντίληψη και παραγωγή  ομιλίας από μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και από άτομα με διαταραχές ομιλίας.

 Έχει ανακοινώσει την έρευνα της σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει εργασίες που συμπεριλαμβάνουν την επιμέλεια έκδοσης βιβλίων/πρακτικών συνεδρίων, άρθρων σε διεθνή περιοδικά, σε βιβλία και σε πρακτικά συνεδρίων.

Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών συλλόγων, υπήρξε αντιπρόεδρος της Διεθνούς Εταιρίας Φωνητικής (International Phonetic Association) από το 2011 έως το 2015 καθώς και γραμματέας της ίδιας Εταιρίας από 2003 έως το 2011. Υπήρξε επίσης πρόεδρος του Μόνιμου Συμβουλίου για την Οργάνωση του Διεθνούς Κογκρέσου Φωνητικών Επιστημών από το 2011 έως το 2015. Την τρέχουσα περίοδο είναι Διευθύντρια Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Το πλήρες βιογραφικό στης σημείωμα και οι δημοσιεύσεις της είναι διαθέσιμες στην προσωπική της ιστοσελίδα στον σύνδεσμο: http://www.enl.auth.gr/instructor.asp?Id=48

Γεωργία Νικολάου

Η Γεωργία Νικολάου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1977. Είναι απόφοιτη του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ., με ειδίκευση στη Γλωσσολογία. Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (Master): (α) στους τομείς της Λεξικογραφίας και της Ορολογίας (Lexicographie et Terminologie) από το Université Charles-de-Gaulle, Lille III και στον τομέα της Διδακτικής της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας από το Α.Π.Θ. Το 2016 υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Τα νεολογικά επίθετα της κοινής νεοελληνικής», με επόπτρια την καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ. Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη («Άριστα με διάκριση»). Έχει εργαστεί σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα (Α.Π.Θ., Πανεπιστήμιο Κύπρου), ενώ έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων και σεμιναρίων που αφορούν στη συγχρονική μελέτη της γλώσσας ή/και στη διδακτική της Ελληνικής. Άρθρα της (ατομικά ή σε συνεργασία) έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά (Δελτίο Επιστημονικής Ορολογίας και Νεολογισμών της Ακαδημίας Αθηνών, Langages, Cahiers de Lexicologie) καθώς και σε πρακτικά συνεδρίων (Euralex, ICGL, Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα). Από το 2004 ανήκει στο συνεργαζόμενο διδακτικό προσωπικό του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ) του Α.Π.Θ., έχοντας αναλάβει τη διδασκαλία τμημάτων όλων των επιπέδων ελληνομάθειας με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Επίσης, έχει πραγματοποιήσει στον ίδιο φορέα σεμινάρια πολιτισμού, ενώ έχει εκπονήσει σε συνεργασία το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα (syllabus) για το επίπεδο ελληνομάθειας Β2 (http://smg.web.auth.gr/wordpress/?page_id=570). Από τον Φεβρουάριο του 2017 εργάζεται ως λέκτορας επί θητεία (θέση 407) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ., με αντικείμενο τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μη φυσικούς ομιλητές. Από τον Φεβρουάριο του 2018 συνεργάζεται με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στο πρόγραμμα «Διαδρομές στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας» στην ενότητα Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης με χρήση Η/Υ. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα στρέφονται προς τη συγχρονική μελέτη της γλώσσας και, πιο ειδικά, προς τα ακόλουθα πεδία της: (α) τη μορφολογία, (β) τη λεξικολογία, με έμφαση στη νεολογία, και (γ) τις εφαρμογές της γλωσσολογικής θεωρίας τόσο στη διδακτική όσο και στη λεξικογραφία.

Βικτωρία Παναγιωτίδου

Η Παναγιωτίδου Βικτωρία είναι πτυχιούχος των Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ και του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι μεταπτυχιακές της σπουδές αφορούν στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας.

Από το 2001 είναι ερευνήτρια στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, και ειδικότερα στο Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας.

Είναι συγγραφέας, σε συνεργασία με τη Μ. Καρακύργιου, της σειράς διδακτικών εγχειριδίων για την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα «ΚΛΙΚ στα ελληνικά», η οποία διατίθεται έντυπα και ηλεκτρονικά/διαδραστικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής KLIKapp, για τα επίπεδα ελληνομάθειας Α1 για παιδιά, Α1 για εφήβους-ενηλίκους, Α2, Β1, Β2 και Γ1.

Υπήρξε μέλος της ομάδας διαχείρισης και λειτουργίας των εξετάσεων ελληνομάθειας (2001-2012), μέλος της ομάδας σύνταξης, σχεδιασμού (2001-2012) κι επιμέλειας (2001 έως σήμερα) των εξεταστικών θεμάτων για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας, βαθμολογήτρια της γραπτής και προφορικής επίδοσης των υποψήφιων στις εξετάσεις ελληνομάθειας (2001-σήμερα), και συντονίστρια της διοργάνωσης εξετάσεων επάρκειας της ελληνομάθειας στο πλαίσιο προγραμμάτων εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης για άνεργους παλιννοστούντες-μετανάστες-πρόσφυγες (2003-2010).

Συμμετείχε στον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση έργων που αφορούν την ελληνική ως ξένη γλώσσα στα προγράμματα «Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση» (2006-2008), «Ανάπτυξη επιπέδων πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας-Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας για ομογενείς ή αλλογενείς» (2007-2009) και «Πιστοποίηση ελληνομάθειας υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας» (2007-2013). Τέλος, υπήρξε μέλος της ομάδας σχεδιασμού και υλοποίησης του διαπολιτισμικού επιτραπέζιου παιχνιδιού DIVERSONPOLY στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Diversonopoly/Εκπαιδευτική σύμπραξη Grundtvig» (2008-2010).

Εκπροσωπεί το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σε επιστημονικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και είναι επιμορφώτρια σε ζητήματα που αφορούν στη διδασκαλία και αξιολόγηση μαθητών της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στους διδάσκοντες και τους υπεύθυνους των εξεταστικών κέντρων και στους βαθμολογητές/αξιολογητές των εξετάσεων της πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας. Από το 2007 συμμετέχει ως διδάσκουσα στα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα του ΚΕΓ «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας» και είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας του επιμορφωτικού υλικού για τις ενότητες Διδασκαλία τεσσάρων δεξιοτήτων και Γραμματική-Λεξιλόγιο-Προφορά.

Έχει συγγράψει κι επιμεληθεί θεωρητικό και εκπαιδευτικό υλικό για τα Αναλυτικά Προγράμματα που αφορούν στην ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα, στη διδασκαλία των τεσσάρων δεξιοτήτων, της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς. (http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/index.html, http://www.greek-language.gr/certification/

http://elearning.greek-language.gr/course/view.php?id=20)  

Συμμετείχε στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων» στο έργο Βιβλιογραφία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. (http://www2.media.uoa.gr/language/credits.php#link5).

Θεωρητικά κείμενά της είναι επίσης δημοσιευμένα σε εκδόσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και πρακτικά συνεδρίων.

Μαρία Παυλίδου

Η Μαρία Παυλίδου είναι απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία του ίδιου τμήματος. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα της σχετίζονται με την ανάλυση σχολικού λόγου, τη συνεργατική διδασκαλία και μάθηση, την εκπαίδευση στον γραμματισμό, την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στη διδασκαλία και τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Έχει συνεργαστεί ως επιστημονική συνεργάτιδα με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σε ερευνητικά προγράμματα για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας καθώς και για την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στα γλωσσικά μαθήματα, με συμμετοχές στον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την υποστήριξη διαδικτυακών εκπαιδευτικών κοινοτήτων καθώς και σε εθνογραφικές έρευνες.

Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος” συμμετέχοντας στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση επιμορφωτικού υλικού και προγράμματος σπουδών για την επιμόρφωση των Φιλολόγων στη διδακτική αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων. Έχει πιστοποιηθεί στην εκπαίδευση ενηλίκων και έχει ποικίλες συνεργασίες ως επιμορφώτρια σε προγράμματα για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης καθώς και για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων. Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε προγράμματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, τα οποία υλοποιήθηκαν από το Α.Π.Θ.

Κατερίνα Πρανέντση

H Κατερίνα Πρανέντση είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής.

Από το 2001 και εξής εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτιδα στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και συγκεκριμένα στο τμήμα Στήριξης και Προβολής της ελληνικής γλώσσας. Είναι μέλος της ομάδας για τη συγγραφή και επεξεργασία εξεταστικών δοκιμασιών, αξιολογήτρια και βαθμολογήτρια των παραγωγικών και δεκτικών δεξιοτήτων των εξετάσεων. Τα τελευταία δύο χρόνια υπήρξε υπεύθυνη για τη σύνταξη και την επιμέλεια υποστηρικτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Έχει λάβει μέρος σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με κυριότερα εκείνα του σχεδιασμού ενός διαπολιτισμικού παιχνιδιού και της σύνταξης διαγνωστικού τεστ για την επάρκεια ελληνομάθειας.

Έχει διδάξει αρχές παιδαγωγικής και ψυχολογίας σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης επί σειρά ετών. Το 2017 πιστοποιήθηκε ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ και απασχολείται σε προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών για τη διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε πρόσφυγες.

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην κατάκτηση και εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Από το 2014 συμμετέχει στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής» που αφορά στην εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας από μικρούς μαθητές.

Θωμαΐς Ρουσουλιώτη

Η Θωμαΐς  Ρουσουλιώτη  είναι διδάκτορας εφαρμοσμένης γλωσσολογίας με εξειδίκευση στη διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (ΑΠΘ). Eκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή με υποτροφία από το ΙΚΥ στο επιστημονικό πεδίο: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: Αξιολόγηση Επιπέδου Ελληνομάθειας. Το θέμα της διδακτορικής της διατριβής είναι «Μη απλές λεξικές μονάδες και εκμάθηση της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: Η περίπτωση των σύνθετων λεξικών μονάδων». Το πρώτο της μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης είναι στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας (ΑΠΘ) με θέμα κύριας μεταπτυχιακής εργασίας «Η διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: Ομοιότητες, Διαφορές και Αλληλεπίδραση Πεδίων Έρευνας» και το δεύτερο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΑΠ) με θέμα κύριας μεταπτυχιακής εργασίας «Στρατηγικές Κατανόησης Λεξιλογίου στη δεύτερη/ξένη γλώσσα: Η περίπτωση της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης». Είναι απόφοιτος των τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας και Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 εργάζεται στο ΑΠΘ ως ειδικό διδακτικό προσωπικό στο τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και διδάσκει  γλωσσολογικά μαθήματα. Κατά τα έτη 2010-2017 εργάστηκε στο Κέντρο Ελληνικής  Γλώσσας (ΚΕΓ) και ειδικότερα στο τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας όπου ασχολήθηκε με τoν σχεδιασμό, την εποπτεία και την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με τη διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (http://www.greek-language.gr/certification/) και τον σχεδιασμό και την επιμέλεια εξεταστικών θεμάτων για την αξιολόγηση  των συμμετεχόντων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας. Συμμετείχε στην ομάδα εργασίας για την εναρμόνιση των εξεταστικών θεμάτων των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας του ΚΕΓ με το επίπεδα γλωσσομάθειας, όπως αυτά ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (επίπεδα Α1 για παιδιά, Α1 για εφήβους και ενηλίκους, Α2 και Β1).

Κατά τα έτη 1998- 2009 εργάστηκε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι μέλος της ομάδας διαχείρισης του επιμορφωτικού προγράμματος του ΚΕΓ «Διαδρομές στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» και υπεύθυνη διαχείρισης εκ μέρους του ΚΕΓ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας».

Έχει συνεργαστεί, εκτός από το ΑΠΘ, με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, το ΕΑΠ και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και έχει διδάξει τα εξής μαθήματα θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας: Εκμάθηση Γλωσσών, Έρευνα και Διδασκαλία του Λεξιλογίου, Γλώσσα, Κοινωνία και  Εκπαίδευση, Ερευνητικές και Ακαδημαϊκές Δεξιότητες στη Γλωσσική Επιστήμη, Η Αξιολόγηση στην Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα, Μορφολογία ΙΙ και Σύνταξη της ελληνικής και της ιταλικής γλώσσας. Έχει απασχοληθεί, επίσης, εκτός από το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της  Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» - στο οποίο συμμετέχει από το 2012-, ως συντονίστρια και ως διδάσκουσα στα επιμορφωτικά προγράμματα του ΚΕΓ «Δίαυλος: πρόγραμμα επιμόρφωσης ομογενών δασκάλων από τις χώρες τις πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. σε συνεργασία με το  Υπουργείο Εξωτερικών:» και «Νέες Φρυκτωρίες: Eπιμόρφωση Εκπαιδευτικών από σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αγγλία από το ΚΕΓ σε συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης (ΕΦΕΠΕ)».

Tα επιστημονικά της ενδιαφέροντά αφορούν την κατάκτηση και εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενηλίκους (Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ανώτατη Σχολή Στρατιωτικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης) και παιδιά, τον σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων και γλωσσικών μαθημάτων,  την αξιολόγηση γλωσσομάθειας (τόσο με συμβατικό όσο και με εναλλακτικό τρόπο) και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων (auth.academia.edu/ΤΗΟΜΑΙSROUSOULIOTI).

Μετά από πρόσκληση, έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις και επιμορφωτικά σεμινάρια για τη διδασκαλία και αξιολόγηση της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης  γλώσσας στο Βελιγράδι (2007, τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου), στις Βρυξέλλες (2012 & 2015: 21ο και 24ο συνέδριο Ελλήνων Εκπαιδευτικών Δυτικής Ευρώπης), στη Mαριούπολη (2012, Δ΄ Σεμινάριο Επιτόπιων Διδασκόντων της Ουκρανίας. Διοργάνωση: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας στη Σχολή της Ελληνικής Φιλολογίας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μαριούπολης), στη Στοκχόλμη (2014, Eπιμορφωτική ημερίδα για διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα/modersmol. Διοργάνωση: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας  και Συντονίστρια Γραφείου Εκπαίδευση Ελληνικής Πρεσβείας Λονδίνου  με την ευγενική χορηγία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας), στη Θεσσαλονίκη (2014, Επιμόρφωση ομογενών δασκάλων από τις χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. Διοργάνωση: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών), στο  Μιλάνο (2015, Διοργάνωση: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Ελληνομορφωτικό Ίδρυμα του Μιλάνου) και στο Λονδίνο (2017, Διοργάνωση: Ενιαίος Φορέας της Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης Μ. Βρετανίας υπό την προεδρία του σεβασμιότατου αρχιεπισκόπου Θυατείρων και  Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγορίου).

Κυριακή Σισμανίδου

Απόφοιτη του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στον τομέα Γλωσσολογίας/Διδακτικής του μεταπτυχιακού προγράμματος «Γλώσσα και Πολιτισμός στον Γερμανόφωνο Χώρο» του ίδιου Τμήματος. Υποψήφια διδάκτορας (θέμα διατριβής: Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας.) στο πανεπιστήμιο του Ντίσελντορφ Γερμανίας (Heinrich Heine Universität Düsseldorf).

Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού (Γερμανία, Düsseldorf). Από το 2013 μέχρι το 2016 εργάστηκε στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με αντικείμενο τη διοργάνωση των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας και τη συμμετοχή σε πιλοτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα στον χώρο της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας (Νέες Φρυκτωρίες). Στο πρόγραμμα «Διαδρομές στη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» συμμετέχει από το 2013 μέχρι σήμερα ως διδάσκουσα στην ενότητα «Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης με χρήση Η/Υ».

Στα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται η διδασκαλία και η διδακτική της ξένης γλώσσας, η χρήση Νέων Τεχνολογιών και καινοτόμων διδακτικών μεθόδων στη διδασκαλία, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η Διαπολιτισμικότητα / ο Διαπολιτισμικός Αναστοχασμός (Kulturreflexives Lernen) στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Αρετή-Μαρία Σουγάρη

Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι απόφοιτος του ίδιου Τμήματος, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Γλωσσολογία και Διδακτική της Αγγλικής Γλώσσας από το Πανεπιστήμιο του Leeds στη Μεγάλη Βρετανία και Διδακτορικού Διπλώματος στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο του Essex στη Μεγάλη Βρετανία. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της στο Leeds υπήρξε υπότροφος του Πανεπιστημίου και δίδαξε την ελληνική ως ξένη γλώσσα στο Τμήμα Ελληνικών Σπουδών.

Στο πλαίσιο των διδακτικών της καθηκόντων στο Τμήμα Αγγλικής διδάσκει μαθήματα όπως Διδακτική Θεωρία και Πράξη, Προσέγγιση και Σχολιασμός Γλωσσικού Μαθήματος, Μικροδιδασκαλία: Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος, Αξιολόγηση και Οργάνωση Διδακτικού Υλικού και Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας. Είναι επιστημονικά υπεύθυνη και συντονίστρια της πρακτικής άσκησης του Τμήματος όπου διδάσκει. Έχει διδάξει ως επιμορφώτρια σε σεμινάρια για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών τόσο για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς της Αγγλικής όσο και για εν ενεργεία εκπαιδευτικούς στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Έχει πάρει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με (α) τον ρόλο της διαπολιτισμικότητας κατά την εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας στην παιδική ηλικία, (β) την επίδραση της πολυγλωσσίας στη δημιουργικότητα, (γ) τον προσδιορισμό του προφίλ στρατηγικών εκμάθησης της ξένης γλώσσας που χρησιμοποιούν μαθητές που μαθαίνουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα καθώς και τη διερεύνηση των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη, και (δ) τη δημιουργία διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας των βιβλίων Προφορικές Γλωσσικές Δραστηριότητες (υλικό για το μαθητή & υλικό για το δάσκαλο): Για την Α' & Β' Δημοτικού των Μειονοτικών Σχολείων.

Επιστημονικά άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε τόμους βιβλίων, πρακτικά συνεδρίων και επιστημονικά περιοδικά όπως Language and Education, TESOL Quarterly, Journal of Applied Linguistics και άλλα. Έχει δημοσιεύσει το βιβλίο με τίτλο: Teaching English in the Primary Classroom: A Guide for Teaching Practice (University Studio Press). Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά της εστιάζονται σε θεματικές περιοχές όπως η διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε μικρά παιδιά, η εκπαίδευση εκπαιδευτικών, και η αγγλική γλώσσα ως διεθνές μέσο επικοινωνίας.

Κυριακή Σπανού

Η Κυριακή Σπανού είναι πτυχιούχος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στον τομέα της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη διδασκαλία ξένων γλωσσών από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Επίσης, έχει λάβει Δίπλωμα Μετάφρασης (DipTrans) από το Chartered Institute of Linguists (CIοL) του Ην. Βασιλείου και έχει πιστοποιηθεί στην εκπαίδευση ενηλίκων από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.

Έχει εργαστεί ως Διδάσκουσα αγγλικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.

Από το 2003 εργάζεται στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας όπου ασχολείται με την πιστοποίηση ελληνομάθειας και την εκπόνηση εξεταστικών θεμάτων καθώς και με ερευνητικά προγράμματα στον χώρο της διδασκαλίας και πιστοποίησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. Στο πρόγραμμα «Διαδρομές στη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» συμμετέχει ως διδάσκουσα στην ενότητα «Σχεδιασμός μαθήματος, διαχείριση τάξης και διδασκαλία τεσσάρων δεξιοτήτων».

Από το 2015 είναι τοποθετημένη στο Γραφείο του ΚΕΓ στην Αθήνα, στο Υπουργείο Παιδείας, όπου, εκτός από τα προαναφερθέντα καθήκοντα, ασχολείται με την προώθηση θεμάτων ενδιαφέροντος του ΚΕΓ και την εκπροσώπησή του σε ομάδες εργασίας, εκδηλώσεις, κ.ά.

Τάσος Τσαγγαλίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία στα πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Εδιμβούργου, Δουβλίνου και Καίμπριτζ. Είναι κάτοχος MPhil στη Γλωσσολογία από το Trinity College Dublin και Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Δίδαξε την ελληνική ως ξένη γλώσσα και εργάστηκε στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Μάρτιος 1999-Δεκέμβριος 2000) ως ερευνητής του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας και στη συνέχεια ως μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ιανουάριος 2001-Μάρτιος 2006). Έχει συνεργαστεί σε πολλά προγράμματα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και άλλων φορέων με αντικείμενο την περιγραφή και τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και μελέτες σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με αντικείμενο την περιγραφή της ελληνικής, τη σύγκρισή της με την αγγλική, τη θεωρητική γλωσσολογία (σύνταξη και σημασιολογία) και τη διδασκαλία του γραμματικού συστήματος της ελληνικής.

Ιάνθη Μαρία Τσιμπλή

Η ΙΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΜΠΛΗ είναι Καθηγήτρια στην έδρα της Αγγλικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου του Cambridge (2015- ), Professorial Fellow του Fitzwilliam College (2016- ) και Διευθύντρια του Διεπιστημονικού Ερευνητικού Κέντρου των Γλωσσικών Επιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου (2017- ) (https://www.languagesciences.cam.ac.uk/directory/professor-ianthi-tsimpli).

Μέχρι το 2015 ήταν Καθηγήτρια Ψυχογλωσσολογίας και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Γλωσσικής Ανάπτυξης στο Τμήμα Αγγλικής του ΑΠΘ και από το 2013-2015 κατείχε θέση Καθηγήτριας (μερικής απασχόλησης) με αντικείμενο «Πολυγλωσσία και Νόηση» στο Τμήμα Ψυχολογίας και Κλινικών Γλωσσικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Reading. Δίδαξε Γλωσσολογία στο University College London (1990-1992), στο Newcastle-upon-Tyne (1992-1995), στο Cambridge (1997-1997), και στο ΑΠΘ (1997-2015). Είναι κάτοχος πτυχίου φιλολογίας από το ΕΚΠΑ, και διδακτορικού τίτλου από το UCL (1992). Οι ερευνητικές περιοχές με τις οποίες ασχολείται αφορούν στη γλωσσική ανάπτυξη σε παιδιά και ενήλικες, τη διγλωσσία και την νόηση, τις γλωσσικές διαταραχές και τον ρόλο της δίγλωσσης και πολύγλωσσης εκπαίδευσης στη γλώσσα και τις γνωστικές λειτουργίες. Το μεγαλύτερο μέρος της ερευνητικής της δραστηριότητας χρηματοδοτείται από ερευνητικά προγράμματα, από τα οποία το σημαντικότερο, τρέχον πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τους φορείς ESRC-DfID και έχει θέμα “Multilingualism and Multiliteracy: Raising learning outcomes in challenging contexts in primary schools across India” (μετφρ: ‘Πολυγλωσσία και πολυγραμματισμός: η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε προβληματικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης σε δημοτικά σχολεία της Ινδίας’). Η έρευνα πεδίου σε αυτό το πρόγραμμα διεξάγεται στην Ινδία και συμμετέχουν συνεργάτες-ερευνητές από τα Πανεπιστήμια Jawaharlal Nehru (Ν.Δελχί), English and Foreign Languages (Hyderabad), και το National Institute for Mental Health and Neurosciences (Bangalore). Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό πρόγραμμα υπάρχουν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.mam.mml.cam.ac.uk/.

Η κ. Τσιμπλή είναι (συν-) επιμελήτρια του περιοδικού Glossa και ανήκει στα συμβούλια έκδοσης των ακόλουθων επιστημονικών περιοδικών και θεματικών σειρών:  Bilingualism: Language and Cognition, Second Language Research, Linguistic Approaches to Bilingualism Language Acquisition: A Journal of Developmental Linguistics, Journal of Applied Linguistics, Biolinguistics (e-journal), Journal of Greek Linguistics και στη θεματική σειρά "Language Acquisition and Language Disorders", Benjamins. Έχει δημοσιεύσει εκτενώς σε τόμους και επιστημονικά περιοδικά στις παραπάνω θεματικές περιοχές. Μέρος του ερευνητικού της έργου περιλαμβάνει δύο μονογραφίες και επιστημονικά άρθρα που παρουσιάζουν την περίπτωση ενός πολύγλωσσου ατόμου με χαρακτηριστικά αυτισμού και γνωστικό έλλειμμα, σε συνεργασία με τον καθηγητή Ν. Smith (UCL): Smith, N. & I.M. Tsimpli (1995) The Mind of a Savant: Language Learning and Modularity. Blackwell. Smith, N., I.M. Tsimpli, G. Morgan & B. Woll (2010) Signs of a Savant. Cambridge University Press.

Ρούλα Τσοκαλίδου

Η Ρούλα Τσοκαλίδου είναι απόφοιτη του Αγγλικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ (1989) και έχει διδακτορικό στη Γλωσσολογία από το Παν/μιο Monash της Αυστραλίας (1994), με ειδίκευση στην κοινωνιογλωσσολογία και την επαφή των γλωσσών (εναλλαγή κωδίκων και φύλο).  Έχει διδάξει αγγλικά στο Παν/μιο Khon Kaen της Ταϋλάνδης (1989), γλωσσολογία, κοινωνιογλωσσολογία, διγλωσσία και διδασκαλία της γλώσσας στα Παν/μια Deakin και Monash της Αυστραλίας (1993-1995), έχει εργαστεί ως επιστημονική συνεργάτιδα στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (1996-2001).  Τα τελευταία χρόνια η συνεργασία της με το ΚΕΓ ανανεώθηκε μέσα από τις Διαδρομές.

Από το 2001 είναι διορισμένο μέλος ΔΕΠ, πρώτα ως λέκτορας, στο ΠΤΔΕ του Παν/μιου Θεσσαλίας και από το 2006, ως επίκουρη Διδάσκουσα, στο ΤΕΠΑΕ του ΑΠΘ και από το 2013 ως αναπληρώτρια Διδάσκουσα Κοινωνιογλωσσολογίας και Διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στο ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ, όπου και διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο κοινωνιογλωσσολογία, διγλωσσία και εκπαίδευση, πολυγλωσσία και επαφή των γλωσσών.  Το 2012 δίδαξε ως επισκέπτρια Διδάσκουσα στο IUFM του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου  (συνεργασία, διδασκαλία και συνεπίβλεψη ερευνητικών εργασιών μεταπτυχιακού επιπέδου). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα ανήκουν στον χώρο της επαφής των γλωσσών και των πολιτισμών, της διγλωσσίας, της γλώσσας και του φύλου, της γλωσσικής εκπαίδευσης και της διαγλωσσικότητας.

Έχει επιβλέψει ή υπάρξει μέλος επιτροπών πολλών μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών με αντικείμενο τη συνάντηση των γλωσσών στην εκπαίδευση, ζητήματα διαχείρισης  μεταναστευτικών και προσφυγικών ομάδων εντός κι εκτός τυπικής εκπαίδευσης. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και αραβικά και μαθαίνει όποιες γλώσσες προλαβαίνει.

Τέλος, από τον Οκτώβρη του 2016 είναι Διευθύντρια, μέλος ομάδας εποπτείας και συντονίστρια ενοτήτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΕΑΠ “Language Education for Migrants and refugees”.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
Βιβλία
 1. Τσοκαλίδου, Ρ. (2012) Χώρος για δύο. Θέματα Διγλωσσίας και Εκπαίδευσης.  Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός.
 2. Τsokalidou, Ρ. (2012α) My first book on bilingualism: between the Greek and Arab worlds. Thessaloniki: Polydromo.
 3. Tsokalidou/Τσοκαλίδου, R./Ρ. (2017) SiDaYes! Πέρα από τη διγλωσσία προς τη διαγλωσσικότητα/Beyond bilingualism to translanguaging. Athens/Αθήνα: Gutenberg.
Άρθρα σε περιοδικά
 1. Gkaintartzi, A., Chatzidaki, A. & R. Tsokalidou (2014) Albanian Parents and the Greek Educational Context: Who is Willing to Fight for the Home Language? International Multilingual Research Journal.  To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/19313152.2014.953004
 2. Gkaintartzi, A., Kiliari, A. & Tsokalidou, R. (2015). ‘Invisible’ Bilingualism - ‘Invisible’ Language ideologies: Greek Teachers’ Attitudes towards Immigrant Students’ Heritage Languages. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 18 (1), 60-72.
 3. Gkaintartzi, A., Kiliari A. & R. Tsokalidou (2016) Heritage language maintenance and education in the Greek sociolinguistic context: Albanian immigrant parents’ views. Cogent Education, 3: 1155259, http://dx.doi.org/10.1080/2331186X.2016.1155259
 4. Τσοκαλίδου, Ρ & Κουτούλης, Κ. (2016) Η διαγλωσσικότητα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: Μια πρώτη διερεύνηση.  Επιστήμες Αγωγής, θεματικό τεύχος 2015, 161-181.
Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους
 1. Tsokalidou, R. (2015) Bilingualism otherwise: Research approaches towards language contact issues and the inclusion of bilingual children in the Greek school.  In Τressou, Ε., Mitakidou, S. & Karagianni, P. (eds.) (2015). Roma inclusion-International and Greek Experiences. Complexities of inclusion, 164-177. Thessaloniki: Copy City.
 2. Τσοκαλίδου, Ρ. (2016) Αναστοχαστικότητα και ανάπτυξη όρων συν-εργασίας στην έρευνα γύρω από την ετερογένεια του σχολείου.  Στο Χοντολίδου, Ε., Τσοκαλίδου, Ρ., Τεντολούρης, Φ., Κυρίδης, Α. και  Βακαλόπουλος, Κ. (επιμ) Μνήμη Σωφρόνη Χατζησαββίδη.  Γλωσσικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις, 355-396.  Αθήνα: ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ & Gutenberg.
 3. Tsokalidou, R. (2016) Beyond language borders to translanguanging within and outside the educational context. In Carroll E. Wilson (Ed.) Bilingualism: Cultural Influences, Global Perspectives and Advantages/Disadvantages, 108-118. Nova Science Publishers.
 4. Τσοκαλίδου, Ρ. (2016) Η ομάδα και το πολυγλωσσικό περιοδικό Πολύδρομο, για τη δι-γλωσσία και τον πολυπολιτισμό στην εκπαίδευση και την κοινωνία.  Στο Σκούρτου, Ε. & Κούρτη-Καζούλλη, Β. (επιμ.) Διγλωσσία και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας, 186-200.  Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα.  Καλλιπος).
 5. Kompiadou, E., Lenakakis, A., & Tsokalidou, R. (2017). Diadrasis: An Interactive Project on Language Learning. In J. Crutchfield & M. Schewe (eds.), Going Performative in Intercultural Education International Contexts, Theoretical Perspectives and Models of Practice, 41-58. Clevedon/Bufallo/Toronto/Syndney: Multilingual Matters (ΙSBN: 978-1783098545).
 6. Gkaintartzi, Α., Tsokalidou, R., Kompiadou, E. & Markou, E. (2018). Children’s bilingualism: An inspiration for multilingual educational practices. In: P. Van Avermaet, S. Slembrouck, K. Van Gorp, S. Sierens &  K. Marijns (eds.) The Multilingual Edge of Education (pp….). Palgrave, Macmillan. ISBN: 978-1-137-54855-9.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα

Δικαίωμα εγγραφής και συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ»

Δικαίωμα εγγραφής και συμμετοχής στην επιμόρφωση έχουν οι εμπλεκόμενοι στη ή/και ενδιαφερόμενοι για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που είναι απόφοιτοι:

 •   ελληνικής φιλολογίας
 •   παιδαγωγικών Τμημάτων
 •   ξένων πανεπιστημίων
 •   θεολογικών σχολών
 •   ξένων φιλολογιών ή άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων ελληνικών ή ισότιμων

Υπό όρους γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες, αν δεν είναι φυσικοί ομιλητές, πρέπει να γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα σε επίπεδο ελληνομάθειας Γ2, αποδεικνυόμενη: είτε με τη φοίτησή τους σε ελληνόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε με πιστοποιητικό ελληνομάθειας που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010.

Όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ»

Η συμμετοχή του επιμορφούμενου στο πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής. Διευκρινίζεται ότι οι παρακάτω όροι, προτάσεις και υποχρεώσεις διασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή όλων των επιμορφούμενων.

Τρόποι Πληρωμής

1. Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ οφείλουν να προβούν στην καταβολή του κόστους συμμετοχής (1.200,00 Ευρώ) στον λογαριασμό του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ IBAN
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρ. Λογαριασμού
Όψεως Εταιριών Κ (Άτοκος)
5202-002100-151
IBAN: GR31 0172 2020 0052 0200 2100 151
Νόμισμα: EUR
Λόγος κατάθεσης: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Για διασυνοριακές συναλλαγές:

Η χρήση του IBAN σε συνδυασμό με τον BIC έχει σκοπό να διευκολύνει την αυτόματη επεξεργασία των διασυνοριακών μεταφορών κεφαλαίων, καθώς εξασφαλίζει τη σωστή μετάδοση του Αριθμού Λογαριασμού και περιορίζει τη χειρόγραφη επέμβαση των τραπεζών.

Για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε, προς όφελός σας, τις νέες δυνατότητες παρακαλούμε, στα εμβάσματά σας προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να αναφέρετε τον IBAN του δικαιούχου και το SWIFT-BIC της Τράπεζάς του.

Το SWIFT-BIC της Τράπεζας Πειραιώς είναι PIRBGRAA, για όλο το δίκτυό της στην Ελλάδα.

 

2. Χορηγείται έκπτωση 10% ανά φυσικό πρόσωπο (1.080,00 ευρώ) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Εφάπαξ καταβολή του συνολικού ποσού κατά την εγγραφή.
 2. Συμμετοχή συζύγων στο πρόγραμμα: η ιδιότητα των συζύγων θα αποδεικνύεται με αποστολή στο ΚΕΓ (programma.diadromes@gmail.com) των νόμιμων αποδεικτικών εγγράφων (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου μήνα).
 3. Συμμετοχή αδελφών στο πρόγραμμα: η ιδιότητα των αδελφών θα αποδεικνύεται με αποστολή στο ΚΕΓ (programma.diadromes@gmail.com) των νόμιμων αποδεικτικών εγγράφων (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 4. Συμμετοχή γονέα (-ων) και τέκνου (-ων) στο πρόγραμμα: η ιδιότητα γονέα/τέκνου θα αποδεικνύεται με αποστολή στο ΚΕΓ (programma.diadromes@gmail.com) των νόμιμων αποδεικτικών εγγράφων (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

 

Επίσης, στην περίπτωση συμμετοχής (α) συζύγων ή (β) αδελφών ή (γ) γονέα (-ων) και τέκνου (-ων) σε συνδυασμό με την εφάπαξ καταβολή του συνολικού ποσού κατά την εγγραφή, το κόστος συμμετοχής ενός εκάστου διαμορφώνεται στα 972,00 ευρώ [αρχικό κόστος: 1.200,00 ευρώ μείον 10% (συγγένεια) 1.080,00 ευρώ μείον 10% (άμεση εξόφληση συνόλου) 972,00 ευρώ].

 

 •   1η Δόση: μέχρι τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018
 •   2η Δόση: μέχρι τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018
 •   3η Δόση: μέχρι τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019
 •   4η Δόση: μέχρι τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην παραβλέψετε να αναφέρετε στον λόγο/αιτιολογία κατάθεσης τη λέξη «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» όπως και το ονοματεπώνυμο του επιμορφούμενου.

Διαδικασία Εγγραφής

Για να εγγραφείτε στο πρόγραμμα των Διαδρομών θα πρέπει να ακολουθήσετε τρια απλά βήματα!


1. Δημιουργία λογαριασμού

Δημιουργία λογαριασμού


Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε στο σύστημα εγγραφών με τους κωδικούς σας για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

2. Συμπλήρωση αίτησης

Συμπλήρωση αίτησης

Συμπληρώστε και υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής. Το προσωπικό του Κέντρου θα ελέγξει τα προσωπικά σας στοιχεία και θα σας αποστείλει μήνυμα αποδοχής ή απόρριψης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Καταβολή Διδάκτρων

Επιλογή προγράμματος

Σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή η αίτηση σας θα πρέπει να καταβάλετε τουλάχιστον την πρώτη δόση διδάκτρων για να σας αποσταλούν οι κωδικοί πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος.

Κεντρο Ελληνικής Γλώσσας


Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1994 με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτεύεται απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών και Πολιτισμού & Αθλητισμού. Έχει ως σκοπό την ενίσχυση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός της Ελλάδας, την οργάνωση της διδασκαλίας της σε αλλοδαπούς και ομογενείς, τη στήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και την παραγωγή κάθε μορφής υλικού που θα συντελούσε στην προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας.


Τα τέσσερα επιστημονικά τμήματα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας είναι:

 • α) το Τμήμα Λεξικογραφίας,
 • β) το Τμήμα Γλωσσολογίας,
 • γ) το Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας και
 • δ) το Τμήμα Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Τα τμήματα αυτά με τους συνεργάτες τους έχουν αναλάβει την εκπόνηση πληθώρας προγραμμάτων στο χώρο της γλωσσικής εκπαίδευσης.

Tο Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας

 • Ασχολείται με τη διοργάνωση των εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας.
 • Εκπονεί ερευνητικά προγράμματα για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας.
 • Παρέχει υποστηρικτικό υλικό, θεωρητικό και πρακτικό, για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης και ως δεύτερης γλώσσας.
 • Δίνει κατευθυντήριες γραμμές για τη σύνδεση των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας με τη διδασκαλία, για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών εκμάθησης της ελληνικής.
 • Παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας.