Διδασκαλία της ελληνικής
ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στο Εξωτερικό και στην Ελλάδα

ΔιαδρομέςΤο πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» αφορά μαθήματα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση/κατάρτιση/επιμόρφωση διδασκόντων την ελληνική σε παιδιά και σε ενηλίκους στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.


Γενικές πληροφορίες

Οι «Διαδρομές» απευθύνονται στους διδάσκοντες την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα (Γ2) που επιθυμούν να επιμορφωθούν εντός ή/και εκτός Ελλάδος, ενώ με βάση τις οικείες νομοθετικές ρυθμίσεις το πρόγραμμα οδηγεί (υπό όρους) στην αναγνώριση της διδακτικής επάρκειας των διδασκόντων την ελληνική ως Γ2 στο εξωτερικό, όπως ορίζεται στην απόφαση για τη Διατήρηση αναγνωρισμένων Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας (ΦΕΚ. 1430, Τεύχος Β’, 30/4/2012), καθώς και στην απόφαση για την αναγνώριση των «Διαδρομών» (ΦΕΚ 862, Τεύχος Β’, 8/4/2014). Για την Ελλάδα, το πρόγραμμα αποτελεί αναγνωρισμένο πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης (450 ωρών) και η επιτυχής συμμετοχή σε αυτό επάγεται τη δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικής εξειδίκευσης για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Στόχοι του προγράμματος

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση απαραίτητων γνώσεων για την ανάπτυξη της διδακτικής ικανότητας των διδασκόντων την την ελληνική ως Γ2, καθώς και η εκπαίδευσή τους στη διδακτική μεθοδολογία σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας και για όλες τις ηλικίες. Για τον σκοπό αυτό στο πρόγραμμα συνεργάζονται και συνεισφέρουν αξιόλογοι και έμπειροι γλωσσολόγοι με εξειδίκευση στην εφαρμοσμένη ή/και στη θεωρητική γλωσσολογία, φιλόλογοι, παιδαγωγοί και ειδικοί εφαρμογών πληροφορικής. Στο πρόγραμμα διδάσκουν ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες του ΚΕΓ που επιμορφώνουν τους συμμετέχοντες σε σημαντικούς τομείς της διδασκαλίας της ελληνικής ως Γ2.

Επιπλέον, οι «Διαδρομές» στοχεύουν στην εξειδικευμένη επαγγελματική επιμόρφωση στη βάση των κύριων ζητούμενων της διδασκαλίας της ελληνικής ως Γ2 και των ΤΠΕ στον χώρο της γλωσσικής διδασκαλίας, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των διδασκόντων, καθώς και στη δημιουργία νέας γνώσης.

Ενότητες του προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου από απόσταση και αποτελείται από οκτώ ενότητες. Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει από 3 ως 4 κεφάλαια. Οι εκπαιδευόμενοι/ες οφείλουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς και τις οκτώ ενότητες. Το πρόγραμμα υλοποιείται με βάση ειδικές βιντεοδιαλέξεις και webinars. Οι ενότητες του προγράμματος (όπως αποτυπώνονται και στην οικεία υπουργική απόφαση) είναι οι ακόλουθες:

EN1. Σχεδιασμός μαθήματος, διαχείριση τάξης και διδασκαλία τεσσάρων δεξιοτήτων

Η ενότητα αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια που αφορούν θέματα σχετικά με τη γλωσσική διδασκαλία. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά τα αναλυτικά προγράμματα, την ανάλυση αναγκών και τον σχεδιασμό μαθήματος. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά μια σειρά από θέματα που αφορούν τη διαχείριση τάξης όπως είναι η διάταξη των θέσεων στην τάξη, η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, η διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη και η διαχείριση του χρόνου μέσα στην τάξη. Το τρίτο και το τέταρτο κεφάλαιο αφορούν την κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου αντίστοιχα αναλύοντας μια σειρά από θέματα όπως είναι τα χαρακτηριστικά των δεξιοτήτων καθώς και οι στρατηγικές και οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται.

EN2. Διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς

Η ενότητα αυτή αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο επιχειρείται μια σύντομη αναδρομή στις διδακτικές προσεγγίσεις και μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί με στόχο να παρατηρήσουμε τη θέση που έχουν η γραμματική, το λεξιλόγιο και η προφορά σε αυτές και τον τρόπο που προτείνει η κάθε προσέγγιση για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται μερικές από τις κυριότερες κατηγορίες των διδακτικών δραστηριοτήτων. Κύριος στόχος του πρώτου κεφαλαίου είναι να δομηθεί το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο έτσι ώστε οι διδασκόμενοι να είναι σε θέση να γνωρίζουν ποιες επιλογές μπορούν να έχουν στο μάθημά τους, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των επιλογών αυτών και την προσδοκώμενη αποτελεσματικότητά τους στην τάξη. Έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν συνειδητά τις επιλογές τους για το μάθημά τους. Τα κεφάλαια 2, 3 και 4 παρουσιάζουν τη διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς αντίστοιχα δίνοντας έμφαση τόσο σε σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο όσο και σε διδακτικές προτάσεις για τη διδασκαλία τους.

EN3. Γλωσσική Διδασκαλία σε παιδιά

Η ενότητα αποτελείται από 3 κεφάλαια στα οποία παρουσιάζονται ο τρόπος εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικία καθώς και η διδακτική προσέγγιση που πρέπει να ακολουθηθεί. Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 1 αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας που οδηγεί στην καταγραφή των ιδιαίτερων μαθησιακών χαρακτηριστικών των μικρών μαθητών και στη συνέχεια παρουσιάζεται η διδακτική μέθοδος που είναι σκόπιμο να υιοθετηθεί με βάση τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι μικροί μαθητές.

Στο κεφάλαιο 2 δημιουργείται το απαραίτητο διδακτικό και μαθησιακό πλαίσιο που είναι απαραίτητο για τη διδασκαλία σε μικρούς μαθητές, ώστε η διδακτική προσέγγιση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μικρών μαθητών, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην υιοθέτηση συγκεκριμένων πρακτικών όπως είναι τα παραμύθια, τα τραγούδια, τα παιχνίδια, και τα θεατρικά παιχνίδια.

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται τρόποι αξιολόγησης του διδακτικού εγχειριδίου που υιοθετείται στη διδακτική πρακτική γενικότερα αλλά και ειδικότερα στην τάξη που αποτελείται από μικρές ηλικίες. Επίσης, αναπτύσσονται συγκεκριμένα κριτήρια που είναι συνδεμένα με τον τρόπο που μαθαίνουν οι μικροί μαθητές και που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όταν γίνεται η επιλογή ενός συγκεκριμένου εγχειριδίου και έχουν σχέση με τον ίδιο τον μαθητή, τον δάσκαλο, τη μεθοδολογική προσέγγιση αλλά και με το ίδιο το υλικό. Σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα μαθησιακό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, ώστε να διατηρηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον για μάθηση, η δημιουργία διδακτικού υλικού κρίνεται αναγκαία και στο κεφάλαιο παρουσιάζονται τρόποι δημιουργίας του.

EN4. Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών

Στο πρώτο κεφάλαιο της ενότητας δίνεται ο ορισμός της έννοιας «αξιολόγηση», αιτιολογείται η σκοπιμότητά της κατά την εκμάθηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας και παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια καλά δομημένη γλωσσική δοκιμασία. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις κατηγορίες των διαφόρων ειδών γλωσσικών δοκιμασιών (κατατακτήριες, διαγνωστικές κ.ά) αλλά και στη δυνατότητα χρήσης τους. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στάδια ανάπτυξης μιας σωστά δομημένης γλωσσικής δοκιμασίας όπως και οι πλέον διαδεδομένες τεχνικές αξιολόγησης, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο της ενότητας γίνεται λόγος για την αξιολόγηση τόσο των προσληπτικών (κατανόηση προφορικού και κατανόηση γραπτού λόγου) όσο και των παραγωγικών γλωσσικών δεξιοτήτων (παραγωγή προφορικού και παραγωγή γραπτού λόγου), όπως και για τα εργαλεία -ηλεκτρονικά και μη- που παρέχονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για την κατασκευή της εκάστοτε γλωσσικής δοκιμασίας. Η ενότητα ολοκληρώνεται με το πέμπτο κεφάλαιο, στο οποίο γίνεται αναφορά στις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης κατά την εκμάθηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας και παρουσιάζονται δύο από τις πλέον διαδεδομένες, όπως είναι το πορτφόλιο (ο φάκελος γλωσσομάθειας) και η μέθοδος πρότζεκτ.

EN5. Διδασκαλία Ξένης γλώσσας μέσω Η/Υ (Computer Assisted Language Learning)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τρόποι ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στη γλωσσική τάξη. Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας επιλογής και δημιουργίας υποστηρικτικού υλικού προσαρμοσμένου στις γλωσσικές ανάγκες των μαθητών, καθώς και ο σχεδιασμός μαθήματος με τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων. Έγινε επιλογή των βασικότερων εργαλείων του Web 2.0, με γνώμονα τα κριτήρια της χρηστικότητας, της χρησιμότητας και της ελεύθερης προσβασιμότητάς τους στο διαδίκτυο. Παράλληλα, αναδεικνύονται τρόποι χρήσης τους τόσο για την προετοιμασία του γλωσσικού μαθήματος από τον διδάσκοντα όσο και για την αυτονόμηση των μαθητών και τη συνέχιση της μάθησης εκτός τάξης.

EN6. Όψεις της γλώσσας

Η Ενότητα αυτή αποτελείται από 3 κεφάλαια. Στην ενότητα αυτή οι επιμορφoύμενοι μυούνται στο φαινόμενο «γλώσσα» ως σύνθετο κοινωνικοπολιτισμικό φαινόμενο που μας καλεί να ανακαλύψουμε τα «μυστικά» της: έχουν ήδη ανακαλύψει, στη μέχρι τώρα επαφή και ενασχόληση τους με την ελληνική, τα μυστικά εκείνα που κάνουν τους φθόγγους μορφήματα, τα μορφήματα λέξεις, τις λέξεις προτάσεις. Εδώ θα έρθουν σε επαφή ακόμη περισσότερο με τα υπονοήματα, τις συνδηλώσεις, τις συμβολικές σημασίες της ίδιας της γλώσσας αλλά και του λόγου για τη γλώσσα.

Συγκεκριμένα στα τρία κεφάλαια που απαρτίζουν την ενότητα οι επιμορφούμενοι:

 1. α) εμβαθύνουν σε ιδιαίτερα ζητήματα της νεοελληνικής γραμματικής (σειρά των όρων της πρότασης, εγκλίσεις), και β) διδάσκονται στοιχεία από την ιστορία της ελληνικής γλώσσας και της σύγχρονης κοινωνιογλωσσικής της κατάστασης,
 2. εξοικειώνονται με ορισμένα κειμενικά είδη (ή είδη λόγου) και μυούνται σε ένα μοντέλο ανάλυσης της γλώσσας που μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία, ενώ τέλος ασχολούνται με τη λογοτεχνία και τον τρόπο διδασκαλίας της, προσεγγίζοντάς την θεματικά.
EN7. ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ: Η γλώσσα και η σκέψη στον δίγλωσσο ομιλητή

Στόχος αυτής της ενότητας είναι η συνοπτική και, κατά το δυνατόν, ολοκληρωμένη παρουσίαση των ζητημάτων που αφορούν την ατομική διγλωσσία. Στα κεφάλαια της ενότητας συζητώνται οι διάφοροι ορισμοί της διγλωσσίας και οι διαφορετικοί τύποι της, όπως επίσης οι επιπτώσεις της διγλωσσίας στη γλωσσική και νοητική ικανότητα του ατόμου. Η σύγκριση αφορά τις ικανότητες του δίγλωσσου σε σχέση με τον μονόγλωσσο ομιλητή.

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται σφαιρικά η διγλωσσία ως φαινόμενο που έχει κατακτήσει το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού. Για τον λόγο αυτό, ορίζεται η διγλωσσία και οι διαφορετικοί τύποι δίγλωσσων ομιλητών. Στη συνέχεια συζητείται η Υπόθεση της Κρίσιμης Περιόδου (ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα της σύγχρονης έρευνας στον χώρο) και η σχέση της με τη γλωσσική ανάπτυξη . Επίσης, παρουσιάζονται τα περιβάλλοντα και οι τεχνικές που προάγουν τους διαφορετικούς τύπους διγλωσσίας..

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη συνύπαρξη δύο γλωσσών στο ίδιο άτομο και πώς αυτή επηρεάζει τις γνωστικές ικανότητες και τη συμπεριφορά. Εστιάζεται επίσης στα σημεία που ένας δίγλωσσος ομιλητής διαφέρει από έναν μονόγλωσσο.

Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η σχέση της διγλωσσίας με τον εγγραμματισμό. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια στα οποία εντάσσονται τα δίγλωσσα παιδιά, οι γλωσσικοί και εκπαιδευτικοί στόχοι που υπηρετούν και εξετάζεται το κατά πόσο αυτοί ενισχύουν τον γραπτό λόγο αλλά και την ισορροπία των δύο γλωσσών στο άτομο.

EN8. ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο διερευνώνται πτυχές της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και οι επιπτώσεις της σε σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η εστίαση αφορά τη σχέση της διαπολιτισμικότητας με τη γλώσσα (ως γενικό φαινόμενο), τις γλώσσες (τις συγκεκριμένες εκφάνσεις του γενικού φαινομένου) και τις γλωσσικές πρακτικές, ενώ παράλληλα θίγονται και άλλες διαστάσεις, ώστε να αναδειχθεί η συνθετότητα του ζητήματος της «επαφής με τον άλλο». Εκτός τούτων, επιχειρείται η παρουσίαση των ιστορικών, κοινωνικών και πολιτισμικών παραμέτρων που οδήγησαν στην ανάπτυξη και εφαρμογή διαφόρων μοντέλων εκπαίδευσης πέραν του μονοπολιτισμικού, ώστε να αναπτυχθεί ένας προβληματισμός γύρω από τις ποικίλες διαστάσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλομορφίας και να αναζητηθούν τρόποι αξιοποίησής τους στη διδασκαλία.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται θέματα διγλωσσίας μαθητών στο σχολείο και γίνονται αναφορές σε συγκεκριμένες εφαρμογές που προάγουν την διαπολιτισμική επικοινωνία στη σχολική τάξη. Συγκεκριμένα, στο πρώτο υποκεφάλαιο επιχειρείται να αναδειχτεί η ανάγκη για «διαπολιτισμική» προσέγγιση στη διδασκαλία και η σύνδεση του διγλωσσικού και διαπολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών με την εκπαιδευτική πράξη. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο αποσαφηνίζονται βασικές έννοιες που έχουν να κάνουν με τη διγλωσσία ως κοινωνιογλωσσικό φαινόμενο και παρουσιάζονται έρευνες για τη γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη δίγλωσσων ατόμων. Τέλος, στο τρίτο υποκεφάλαιο παρουσιάζονται εκπαιδευτικές προτάσεις, τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει ο δάσκαλος, προκειμένου να επιτευχθεί μια εποικοδομητική συνάντηση διαφορετικών πολιτισμών και γλωσσών των μαθητών στην τάξη: δίγλωσσα βιβλία, κείμενα ταύτισης, project με διαπολιτισμικό περιεχόμενο.

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται σε θεωρητικά ζητήματα και διδακτικές εφαρμογές που αφορούν τη διδασκαλία σε ένα πολύγλωσσο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Ειδικότερα: Στο πρώτο υποκεφάλαιο αναλύεται η διάκριση ανάμεσα στις βασικές διαπροσωπικές επικοινωνιακές δεξιότητες και στις γνωστικές ακαδημαϊκές γλωσσικές δεξιότητες, με βάση την οποία κατανοούνται οι δυσκολίες των μαθητών στην εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο παρουσιάζονται τα σημαντικότερα μοντέλα διδασκαλίας για την ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων με αντίστοιχες διδακτικές εφαρμογές, ενώ για την καλλιέργεια προσωπικής σχέσης με τη δεύτερη/ξένη γλώσσα και την ενίσχυση της αυτοέκφρασης των μαθητών προτείνονται δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. Τέλος, στο τρίτο υποκεφάλαιο, παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα των δυσκολιών που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί σε μια πολυπολιτισμική τάξη, λόγω πολιτισμικών διαφορών και προτείνονται τρόποι διαπολιτισμικής προσέγγισης και υπέρβασης των δυσκολιών αυτών με ανάδειξη κατά τη διδασκαλία εκείνων των στοιχείων που ενώνουν και όχι αυτών που διαχωρίζουν τους μαθητές.

Όροι για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ»

Δικαίωμα εγγραφής και συμμετοχής στην επιμόρφωση έχουν οι εμπλεκόμενοι στη ή/και ενδιαφερόμενοι για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που είναι απόφοιτοι:

 •   ελληνικής φιλολογίας
 •   παιδαγωγικών Τμημάτων
 •   ξένων πανεπιστημίων
 •   θεολογικών σχολών
 •   ξένων φιλολογιών ή άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων ελληνικών ή ισότιμων

Υπό όρους γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες, αν δεν είναι φυσικοί ομιλητές, πρέπει να γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα σε επίπεδο ελληνομάθειας Γ2, αποδεικνυόμενη: είτε με τη φοίτησή τους σε ελληνόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε με πιστοποιητικό ελληνομάθειας που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010.

Όροι πληρωμής για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ»

1. Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ οφείλουν να προβούν στην καταβολή του κόστους συμμετοχής (1.200,00 Ευρώ) στον λογαριασμό του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ IBAN
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρ. Λογαριασμού
Όψεως Εταιριών Κ (Άτοκος)
5202-002100-151
IBAN: GR31 0172 2020 0052 0200 2100 151
Νόμισμα: EUR
Λόγος κατάθεσης: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Για διασυνοριακές συναλλαγές:

Η χρήση του IBAN σε συνδυασμό με τον BIC έχει σκοπό να διευκολύνει την αυτόματη επεξεργασία των διασυνοριακών μεταφορών κεφαλαίων, καθώς εξασφαλίζει τη σωστή μετάδοση του Αριθμού Λογαριασμού και περιορίζει τη χειρόγραφη επέμβαση των τραπεζών.

Για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε, προς όφελός σας, τις νέες δυνατότητες παρακαλούμε, στα εμβάσματά σας προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να αναφέρετε τον IBAN του δικαιούχου και το SWIFT-BIC της Τράπεζάς του.

Το SWIFT-BIC της Τράπεζας Πειραιώς είναι PIRBGRAA, για όλο το δίκτυό της στην Ελλάδα.

 

2. Χορηγείται έκπτωση 10% ανά φυσικό πρόσωπο (1.080,00 ευρώ) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Εφάπαξ καταβολή του συνολικού ποσού κατά την εγγραφή.
 2. Συμμετοχή συζύγων στο πρόγραμμα: η ιδιότητα των συζύγων θα αποδεικνύεται με αποστολή στο ΚΕΓ (programma.diadromes@gmail.com) των νόμιμων αποδεικτικών εγγράφων (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου μήνα).
 3. Συμμετοχή αδελφών στο πρόγραμμα: η ιδιότητα των αδελφών θα αποδεικνύεται με αποστολή στο ΚΕΓ (programma.diadromes@gmail.com) των νόμιμων αποδεικτικών εγγράφων (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 4. Συμμετοχή γονέα (-ων) και τέκνου (-ων) στο πρόγραμμα: η ιδιότητα γονέα/τέκνου θα αποδεικνύεται με αποστολή στο ΚΕΓ (programma.diadromes@gmail.com) των νόμιμων αποδεικτικών εγγράφων (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

 

Επίσης, στην περίπτωση συμμετοχής (α) συζύγων ή (β) αδελφών ή (γ) γονέα (-ων) και τέκνου (-ων) σε συνδυασμό με την εφάπαξ καταβολή του συνολικού ποσού κατά την εγγραφή, το κόστος συμμετοχής ενός εκάστου διαμορφώνεται στα 972,00 ευρώ [αρχικό κόστος: 1.200,00 ευρώ μείον 10% (συγγένεια) 1.080,00 ευρώ μείον 10% (άμεση εξόφληση συνόλου) 972,00 ευρώ].

 

 •   1η Δόση: με την εγγραφή, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017
 •   2η Δόση: μέχρι τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017
 •   3η Δόση: μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018
 •   4η Δόση: μέχρι τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην παραβλέψετε να αναφέρετε στον λόγο/αιτιολογία κατάθεσης τη λέξη «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» όπως και το ονοματεπώνυμο του επιμορφούμενου.

Διαδικασία Εγγραφής

Για να εγγραφείτε στο πρόγραμμα των Διαδρομών θα πρέπει να ακολουθήσετε τρια απλά βήματα!


1. Δημιουργία λογαριασμού

Δημιουργία λογαριασμού


Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε στο σύστημα εγγραφών με τους κωδικούς σας για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

2. Συμπλήρωση αίτησης

Συμπλήρωση αίτησης

Συμπληρώστε και υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής. Το προσωπικό του Κέντρου θα ελέγξει τα προσωπικά σας στοιχεία και θα σας αποστείλει μήνυμα αποδοχής ή απόρριψης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Καταβολή Διδάκτρων

Επιλογή προγράμματος

Σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή η αίτηση σας θα πρέπει να καταβάλετε τουλάχιστον την πρώτη δόση διδάκτρων για να σας αποσταλούν οι κωδικοί πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος.

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας


Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1994 με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτεύεται απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών και Πολιτισμού & Αθλητισμού. Έχει ως σκοπό την ενίσχυση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός της Ελλάδας, την οργάνωση της διδασκαλίας της σε αλλοδαπούς και ομογενείς, τη στήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και την παραγωγή κάθε μορφής υλικού που θα συντελούσε στην προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας.


Τα τέσσερα επιστημονικά τμήματα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας είναι:

 • α) το Τμήμα Λεξικογραφίας,
 • β) το Τμήμα Γλωσσολογίας,
 • γ) το Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας και
 • δ) το Τμήμα Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Τα τμήματα αυτά με τους συνεργάτες τους έχουν αναλάβει την εκπόνηση πληθώρας προγραμμάτων στο χώρο της γλωσσικής εκπαίδευσης.

Tο Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας

 • Ασχολείται με τη διοργάνωση των εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας.
 • Εκπονεί ερευνητικά προγράμματα για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας.
 • Παρέχει υποστηρικτικό υλικό, θεωρητικό και πρακτικό, για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης και ως δεύτερης γλώσσας.
 • Δίνει κατευθυντήριες γραμμές για τη σύνδεση των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας με τη διδασκαλία, για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών εκμάθησης της ελληνικής.
 • Παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας.