Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Κείμενα. Συζήτηση με τον Ερνέστο Σάμπατο [Εισαγωγικό σημείωμα]», Χάρτης, τχ. 19 (Φεβρουάριος 1986), σ. 49