Είστε εδώ

Καχτίτσης Νίκος, «Κείμενα. Τρία γράμματα στον Γιώργη Παυλόπουλο: Α», Χάρτης, τχ. 19 (Φεβρουάριος 1986), σ. 29-30