Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Κείμενα. Τρία γράμματα στον Γιώργη Παυλόπουλο: [Εισαγωγικό σημείωμα]», Χάρτης, τχ. 19 (Φεβρουάριος 1986), σ. 28