Είστε εδώ

Κουρέτας Δημήτριος Θ.,Εμπειρίκος Ανδρέας,Μυράτ Δημήτρης, «Η ψυχανάλυσις στη ζωή μας», Χάρτης, τχ. 17-18 (Νοέμβριος 1985), σ. 578-580