Είστε εδώ

Ελύτης Οδυσσέας, «[Σκίτσο του Ανδρέα Εμπειρίκου]», Χάρτης, τχ. 17-18 (Νοέμβριος 1985), σ. 545