Είστε εδώ

Beckett Samuel, «Κείμενα. Ποιήματα», Χάρτης, τχ. 15 (Απρίλιος 1985), σ. 331-332