Είστε εδώ

Κάλας Νικόλας, «Κείμενα. Ανοιχτή συζήτηση: Πάνω στη μορφή και στο περιεχόμενο της τέχνης», Χάρτης, τχ. 14 (Ιανουάριος 1985), σ. 179