Είστε εδώ

Κάλας Νικόλας, «Κείμενα. Ευωδία φλόγας», Χάρτης, τχ. 14 (Ιανουάριος 1985), σ. 176-178